Dret de la Unió Europea

Propostes d’actes legislatius de la Unió Europea

En aquesta secció es mostren les propostes d’actes legislatius de la Unió Europea relacionats amb la Sotsdirecció General de Legislació i Política Financera que es troben actualment en tramitació. Durant els terminis establerts per a cada proposta, es podran dirigir observacions i suggeriments a aquesta Sotsdirecció General a través de la bústia mailto:audiencia@tesoro.mineco.es. Aquesta consulta pública no constitueix cap tràmit oficial.

1.Commission measures to address the risks related to NPLs(plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril).

2.Legislative proposal on covered bonds (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril).

3.Commission proposal for a regulation on European crowdfunding services providers (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

4.Directive on cross-border distribution of investment funds (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

5.Capital Markets Union: Proposal on assignment of claims (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

6.Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la comparabilitat de les comissions connexes als comptes de pagament, el trasllat de comptes de pagament i l’accés a comptes de pagament bàsics: obert el termini de consulta pública fins al 16 de setembre de 2013.

7. Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els fons d’inversió a llarg termini europeus: obert el termini de consulta pública fins al 16 de setembre de 2013.

8. Proposta de la Comissió de modificació de Directiva de Serveis de Pagament: obert el termini de consulta pública fins al 30 de setembre de 2013.

   8.1 - Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre les taxes d’intercanvi per a operacions de pagament basades en una targeta.
   8.2 - Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre serveis de pagament en el mercat interior i per la qual es modifiquen les Directives 2002/65/CE, 2013/36/UE i 2009/110/CE i es deroga la Directiva 2007/64/CE.

9. Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los fondos del mercado monetario: abierto plazo de consulta pública hasta el 20 de octubre de 2013.

10. Proposta del Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els índexs utilitzats com a referència en els instruments financers i els contractes financers (obert el termini de consulta fins al 9 de desembre de 2013).

11. Proposta de la Comissió de reformes estructurals de les entitats de crèdit: obert el termini de consulta pública fins al 24 d'abril de 2014.

   11.1 - Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre mesures estructurals per augmentar la resiliència de les entitats de crèdit de la UE.
   11.2 - Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la notificació de les operacions de finançament de valors i la seva transparència.

12. Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 2007/36/CE pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes i la Directiva 2013/34/UE pel que fa a determinats elements de la declaració sobre governança empresarial”. (Obert termini de consulta pública fins al 30 de juny de 2014).

13. Iniciativa de la Comissió Europea en matèria de titulitzacions: obert el termini de consulta pública fins al 6 de novembre de 2015.
   13.1 - Proposta de REGLAMENT DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL pel qual s'estableixen normes comunes sobre la titulització i es crea un marc europeu per a la titulització simple, transparent i normalitzada, i pel qual es modifiquen les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE i 2011/61/UE i els Reglaments (CE) núm. 1060/2009 i (UE) núm. 648/2012..
   13.2 - Proposta de REGLAMENT DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 575/2013 sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d'inversió

14. Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors. (Obert el termini de consulta pública fins al 5 de febrer de 2016).
   14.1 - Proposta de Reglament  de fullets
   14.2 - Annex a la Proposta de Reglamento de folletos

15. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, y el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (Abierto plazo de consulta pública hasta el 1 de septiembre de 2016).