On es pot comprar Deute de l'Estat?

Respuesta

La subscripció de deute públic es pot efectuar a través de diversos canals .

  • Qualsevol oficina del Banc d'Espanya, amb cita prèvia.
  • A través del web del Tesoro, www.tesoro.es, opció: servei de compravenda de valors .
  • En entitats financeres (bancs o caixes) i en societats i agències de valors.
     
Sección
Deuda Pública