Emissions avalades per l'Administració General de l'Estat amb càrrec al Programa de 2012

Emissions avalades per l'Administració General de l'Estat amb càrrec al Programa de 2012

(RESUM)
(14/03/2017)

 
(millones €)
IMPORTE TOTAL EMISIONES AVALADAS
41.235,00
IMPORTE AMORTIZADO
41.235,00
SALDO VIVO AVALADO
0,00