Emissions avalades per l'Administració General de l'Estat amb càrrec al Programa de 2008

Emissions avalades per l'Administració General de l'Estat amb càrrec al Programa de 2008

(RESUM)
(03/06/2014)

 
(millones €)
IMPORTE TOTAL EMISIONES AVALADAS
47.288.53
IMPORTE AMORTIZADO
47.288.53
SALDO VIVO AVALADO
0,00