Emissió al descompte

Explicación termino
Modalitat d'emissió pròpia dels valors que no tenen cupons periòdics. Aquests valors comprometen l'emissor a efectuar un únic pagament en la data de venciment (generalment per import de el valor nominal), i per tant la seva rendibilitat ve donada pel fet que l'inversor els adquireix a un valor inferior al de reemborsament; la diferència entre preu d'adquisició i valor nominal és el descompte i denota la rendibilitat absoluta que obté l'inversor. Dins del Deute de l'Estat espanyol, aquesta és la forma d'emissió de les Lletres del Tresor.