Normativa

 • 05/07/1991 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
  Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen l'article 2, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i l'article 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1991.
 • 28/07/1988 - Ley - Deuda Pública, Normativa Básica
  Llei 24/1988 del 28 de juliol, Del mercat de valors. Modificada per la Llei 37/1998, del 16 de novembre.
 • 24/06/1987 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ressolució del 24 de juny de 1987, de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, Mitjançant la qual es dóna compliment a allò disposat en els articles 8 i 15 de l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1987, sobre aplicació del sistema d'anotacions a compte per al Deute de l'Estat. Modificada per les Ressolucions de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, del 9 de juliol de 1987 i del 22 de març de 1994.
 • 19/05/1987 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular del Banco de España 16/1987, del 19 de maig, Sobre entitats de dipòsit i altres intermediaris financers. Modificada per les Circulars 5/1989 del 24 de febrer i 3/1990 del 28 de març.
 • 19/05/1987 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1987, Que desenvolupa el Reial Decret 505/1987, del 3 d'abril, i per la qual es deleguen determinades competències en el Director General del Tesoro i Política Financera. Modificada per les Ordres Ministerials de l'11 de juny de 1987, del 31 de juny de 1987, del 26 de maig de 1989 i del 31 d'octubre de 1991.
 • 03/04/1987 - Real Decreto - Deuda Pública, Normativa Básica
  Reial Decret 505/1987, del 3 d'abril, Pel qual es disposa la creació d'un sistema d'anotacions a compte per al Deute de l'Estat. Modificat pel Reial Decret 1009/1991, del 21 de juny i pel Reial Decret 536/1997, del 14 d'abril.