Normativa

 • 19/06/1997 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de juny de 1997, Per la qual es regulen les operacions de segregació de principal i cupons dels valors de Deute de l'Estat i la seva reconstitució, i s'autoritza la Direcció General del Tesoro i Política Financera a formalitzar préstecs singulars amb institucions financeres.
 • 07/02/1997 - Real Decreto - Caja General de Depósitos
  Reial decret 161/1997 de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Caja General de Depósitos.
 • 12/09/1996 - Orden Ministerial - Tesorería, Flujos con la Unión Europea
  Orden de 12 de septiembre de 1996, por la que se regulan los flujos financieros entre la Comunidad Europea y la Administración General del Estado.
 • 23/11/1995 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
 • 19/05/1995 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1995, Per la qual s'autoritza la formalització de línies de crèdit mobilitzables mitjançant emissions de Letras del Tesoro.
 • 06/02/1995 - Orden Ministerial - Tesorería, Pagos del Tesoro
  Orden de 6 de febrero de 1995, sobre ordenación del pago y pago material en divisas.
 • 23/04/1993 - Real Decreto - Tesorería, Pagos del Tesoro
  Real Decreto 591/1993, de 23 de abril, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la gestión de gastos y pagos en el exterior.
 • 26/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular del Banco de España 8/1991, del 26 de novembre, Sobre operacions a termini amb tercers. Modificada per la Circular 6/1993, del 26 de març i per la Circular 7/1997, del 21 de novembre.
 • 13/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular del Banco de España 6/1991, del 13 de novembre, Sobre Entitats Gestores del Mercat de Deute Públic en Anotacions. Modificada per la Circular 6/1993, del 26 de març, per la Circular 7/1994, del 26 de setembre i per la Circular 3/1996, del 27 de febrer.
 • 05/07/1991 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
  Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen l'article 2, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i l'article 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1991.