Normativa Básica

 • 21/11/1997 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular del Banco de España 7/1997, del 21 de novembre, Sobre operacions de segregació i reconstitució de valor de Deute de l'Estat, i modificació de la Circular 8/1991, del 26 de novembre, sobre operacions a termini amb tercers.
 • 19/06/1997 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de juny de 1997, Per la qual es regulen les operacions de segregació de principal i cupons dels valors de Deute de l'Estat i la seva reconstitució, i s'autoritza la Direcció General del Tesoro i Política Financera a formalitzar préstecs singulars amb institucions financeres.
 • 19/05/1995 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1995, Per la qual s'autoritza la formalització de línies de crèdit mobilitzables mitjançant emissions de Letras del Tesoro.
 • 26/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular del Banco de España 8/1991, del 26 de novembre, Sobre operacions a termini amb tercers. Modificada per la Circular 6/1993, del 26 de març i per la Circular 7/1997, del 21 de novembre.
 • 13/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular del Banco de España 6/1991, del 13 de novembre, Sobre Entitats Gestores del Mercat de Deute Públic en Anotacions. Modificada per la Circular 6/1993, del 26 de març, per la Circular 7/1994, del 26 de setembre i per la Circular 3/1996, del 27 de febrer.
 • 28/07/1988 - Ley - Deuda Pública, Normativa Básica
  Llei 24/1988 del 28 de juliol, Del mercat de valors. Modificada per la Llei 37/1998, del 16 de novembre.
 • 24/06/1987 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ressolució del 24 de juny de 1987, de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, Mitjançant la qual es dóna compliment a allò disposat en els articles 8 i 15 de l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1987, sobre aplicació del sistema d'anotacions a compte per al Deute de l'Estat. Modificada per les Ressolucions de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, del 9 de juliol de 1987 i del 22 de març de 1994.
 • 19/05/1987 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  Circular del Banco de España 16/1987, del 19 de maig, Sobre entitats de dipòsit i altres intermediaris financers. Modificada per les Circulars 5/1989 del 24 de febrer i 3/1990 del 28 de març.
 • 19/05/1987 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1987, Que desenvolupa el Reial Decret 505/1987, del 3 d'abril, i per la qual es deleguen determinades competències en el Director General del Tesoro i Política Financera. Modificada per les Ordres Ministerials de l'11 de juny de 1987, del 31 de juny de 1987, del 26 de maig de 1989 i del 31 d'octubre de 1991.
 • 03/04/1987 - Real Decreto - Deuda Pública, Normativa Básica
  Reial Decret 505/1987, del 3 d'abril, Pel qual es disposa la creació d'un sistema d'anotacions a compte per al Deute de l'Estat. Modificat pel Reial Decret 1009/1991, del 21 de juny i pel Reial Decret 536/1997, del 14 d'abril.