Tributació dels Valors adquirits en un Repo

Qualificació  

Les operacions de cessió temporal amb pacte de recompra dels Valors del Tesoro, anomenades operacions de "repo", generen un rendiment de capital mobiliari que es computarà per la diferència entre el preu de venda pactat amb l'entitat financera i el preu de compra.


Tributació i Retenció
 

Si els valors adquirits amb pacte de recompra són Letras del Tesoro, el rendiment obtingut té el mateix tractament fiscal que les Letras del Tesoro. És a dir, estan exonerats de retenció a compte i tributen a la taxa del 19% fins als 6.000 €; el tram de la base liquidable entre 6.000 € i 50.000 € tributa al 21% i el tram que excedeix els 50.000 € tributa al 23%. (vegeu Tributació de les Letras del Tesoro).

Si l'operació amb pacte de recompra és de Bonos i Obligaciones del Estado, el rendiment derivat tributa d'acord amb les regles de transmissió o amortització dels Bonos i Obligaciones del Estado, és a dir, tributa al tipus del 19% fins als 6.000 €; el tram de la base liquidable entre 6.000 € i 50.000 € tributa al 21% i el tram que excedeix els 50.000 € tributa al 23%. (vegeu Tributació dels Bonos i Obligaciones del Estado).Ara bé, a efectes fiscals, no es consideren comptes, sinó dipòsits de valors els contractes pels quals una entitat de crèdit o una altra entitat financera quan es compleixin els requeriments següents: 
 

  • Participar de la natura dels contractes de dipòsit o administració de valors.
  • La titularitat dels valors correspongui al dipositant.
  • Les operacions s'efectuïn en condicions de mercat.
  • Que el termini de les recompres sigui inferior a 15 dies.


En aquest cas, les rendes derivades del producte financer en Valors del Tesoro, que engloben l'interès derivat del contracte de cessió temporal i l'interès derivat del contracte de dipòsit a termini, es qualifiquen com a rendiments del capital mobiliari, i el seu règim de tributació i retenció a compte serà el mateix que el de l'actiu subjacent. Així doncs, per exemple, en el cas d'operacions "repo" sobre Letras del Tesoro, la rendibilitat obtinguda en el que es refereix a la compravenda no estarà subjecta a l'obligació de retenció a compte.