Skip to main content

Tributació dels Bonos i Obligaciones del Estado Segregables

  • Els Bonos i Obligaciones del Estado que, tenint la consideració de segregables, no hagin estat efectivament segregats, tributen en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb el mateix tractament fiscal dels Bonos i Obligaciones del Estado. (consulteu Tributació dels Bonos i Obligaciones del Estado).