Bonos i Obligaciones del Estado

Són valors emesos pel Tesoro a un termini superior a dos anys. Bonos del Estado i Obligaciones del Estado són iguals en totes les seves característiques llevat del termini, que en el cas dels Bons oscil·la entre 2 i 5 anys, mentre que en les Obligacions és a 5 anys. Tenen les característiques següents:

Són títols amb interès periòdic, en forma de cupó, a diferència de les Letras del Tesoro, que paguen els interessos al venciment.

El valor nominal mínim que pot sol·licitar-se en una subhasta és de 1.000 euros, (166.386 pessetes) i les peticions per imports superiors han de ser múltiples de 1.000 euros. A més, el valor nominal mínim que pot negociar-se és de 1.000 euros.

Les emissions d'aquests valors es duen a terme mitjançant successius trams a fi d'assolir un volum en circulació elevat que asseguri que els valors siguin molt líquids.

S'emeten mitjançant subhasta competitiva.

El cupóque meriti es paga cada any i representa el tipus d'interès "nominal" del Bo o l'Obligació.

Actualment el Tesoro emet:

- Bons a tres i cinc anys.

- Obligacions a deu, quinze i trenta anys.