Cupó

Explicación termino
Interès nominal, generalment periòdic i expressat com un percentatge del valor nominal de l'actiu, que tenen dret a percebre els propietaris d'un bo. Pot ser fix (quan la seva quantia concreta es fixa en el moment de l'emissió) o variable (quan la seva quantia es revisa en determinats moments de temps). Dins dels Valors del Tresor, els Bons i les Obligacions de l'Estat paguen un cupó anual, que en totes les referències actualment obertes és fix.