Compte propi

Explicación termino
Registre individual dels saldos de deute mantinguts a nom propi a Iberclear, mantinguts per entitats financeres.