Característiques de les Letras, Bonos i Obligaciones del Estado

Respuesta

LETRAS: Són valors de renda fixa a curt termini (3-6-12 i 18 mesos) i s'emeten a través de subhastes. Generalment, les Letras a 3 i 6 mesos se subhasten el quart dimarts de cada mes i les Letras a 12 i 18 mesos se subhasten, en general, el tercer dimarts de cada mes.

Se emiten al descuento por lo que el precio de compra será inferior al valor nominal, salvo en el caso de rentabilidades negativas.

VALOR NOMINAL: 1.000 € por títol

En cas d'invertir una quantitat més elevada, sempre ha de ser en múltiples de 1.000 euros.

La rendibilitat obtinguda per les Letras al final del període és la diferència entre l'import que es paga per adquirir-les i el que ens tornen en la data de venciment, que és el nominal sollicitat, en aquest cas els 1.000 €euro.

BONOS I OBLIGACIONES: Són valors de renda fixa a mitjà i llarg termini i s'emeten a través de subhastes. Els bonos i les obligaciones tenen les mateixes característiques i funcionen igual, l'única diferència són els terminis.

VALOR NOMINAL: 1.000 € por títut.

En cas d'invertir una quantitat més elevada, sempre ha de ser en múltiples de 1.000 euros.

BONOS: a 3 i 5 anys; se subhasten generalment el primer dijous de cada mes.

OBLIGACIONES: a 10, 15 i 30 anys; se subhasten generalment el tercer dijous de cada mes .

D'una mateixa emissió de Bonos o Obligaciones, se'n poden fer diversos trams. Tots els trams tenen les mateixes condicions pel que fa a:

  • Mateixa data de pagament del cupó.
  • Mateix cupó (interès anual, aplicat al valor nominal). .
  • Mateixa data de venciment .


Aquestes dades es coneixen abans de la celebració de la subhasta ja que es publiquen al BOE i s'anuncien al web www.tesoro.es, apartat de Deute Públic, secció de Notícies, el divendres anterior a la subhasta .

En el cas dels bonos i obligaciones, el preu real del valor pot estar per sobre, per sota o a la par del nominal (1.000 € per títol). Això pot dependre de:

  • La proximitat o la llunyania, en el temps, del pagament del cupó (interès sobre el nominal) .
  • L'interès del mercat secundari en el moment de fer la compra
Sección
Deuda Pública