Capacitat o necessitat de finançament de lEstat

Explicación termino
En termes de Comptabilitat Nacional, és la diferència entre els recursos i usos, corrents i de capital, de l'Estat. És equivalent a la diferència entre la variació neta d'actius financers i la variació neta de passius financers de l'Estat. Comunament es coneix com el dèficit de l'Estat en termes de comptabilitat nacional, perquè presenta el saldo pressupostari de les operacions no financeres comptabilitzades pel principi de meritació. Aquest concepte no coincideix amb el de superàvit (+) o dèficit (-) de caixa, en el qual es recullen les diferències entre els ingressos i les despeses no financeres de l'Estat en termes de liquidació pressupostària.