Normativa

· Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Caja General de Depósitos.

· ORDRE de 7 de gener del 2000, per la qual es desplega el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Caja General de Depósitos.

· Ordre PRE/1064/2016, de 29 de juny, per la qual es desplega parcialment el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que fa al procediment de recaptació de recursos no tributaris ni duaners de titularitat de l’Administración General del Estado a través d’entitats col·laboradores.
Ordre EHA/3291/2008, de 7 de novembre, per la qual s’estableix el procediment
 de comunicació per les entitats financeres dipositàries de béns mobles i saldos
abandonats
.

· RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2005, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera i de la Intervención General de la Administración del Estado, per la qual es dicten instruccions per a l’emplenament dels models dels documents d’ingrés aprovats per l’ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, en aquells casos en què la persona obligada al pagament sigui una persona estrangera que no disposa de número o codi d’identificació fiscal espanyol.

· RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado i de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera per la qual es desplega l’Ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, que regula un nou procediment de recaptació dels ingressos no tributaris recaptats per les Delegacions d’Economía y Hacienda i dels ingressos en efectiu a la Caja General de Depósitos i les seves sucursals, i es determina el procediment que cal seguir per a l’expedició dels documents d’ingrés 069 al qual es refereix l’apartat sisè de l’Ordre ministerial esmentada i per a la comunicació de les liquidacions a les Delegacions d’Economía y Hacienda.

· RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado i de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera per la qual es desplega l’Ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, que regula un nou procediment de recaptació dels ingressos no tributaris recaptats per les Delegacions d’Economía y Hacienda i dels ingressos en efectiu a la Caja General de Depósitos i les seves sucursals, per atribuir la facultat d’expedició del document d’ingrés 069 a tots els òrgans i entitats del sector públic estatal.

· RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es regula el procediment de consulta, a través d’Internet, de persones apoderades per a la constitució de garanties a la Caja General de Depósitos.