Constitució de garanties i dipòsits

Si voleu constituir:

a) Un dipòsit o una garantia en efectiu:

 1. En primer lloc, cal que obtingueu un esborrany del model 060 i l’empleneu: podeu fer-ho de manera presencial o telemàtica.
 • De manera presencial: cal que us descarregueu l’esborrany de sol·licitud de constitució de dipòsit o garantia en efectiu (model 060) i que l’empleneu i el presenteu a la seu central de la Caja o a qualsevol de les seves sucursals.

Si és el primer cop que constituïu un dipòsit o una garantia, cal que aporteu el DNI (persones físiques) o la targeta d’identificació fiscal (persones jurídiques). Aquesta documentació no és necessària per a la constitució de dipòsits o garanties posteriors, llevat que s’hagi produït alguna modificació.

Quan no sigui la persona constituent o garantida (persona física) la que es presenti personalment a la Caja o a alguna de les seves sucursals, qui ho faci ha d’aportar L’AUTORITZACIÓ PER CONSULTAR EL SISTEMA DE VERIFICACIÓ DE DADES D’IDENTITAT EN LA CONSTITUCIÓ O DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS O GARANTIES, o bé la fotocòpia del DNI de la persona constituent o garantida.

Després de verificar que les dades són correctes, la Caja us lliurarà tres còpies del model 060: una per a la persona constituent o garantida, una altra per a l’Administración que va demanar el dipòsit o la garantia i l’última per a l’entitat col·laboradora (bancs, caixes d’estalvis o cooperatives de crèdit on no cal tenir cap compte obert).

 • Per correu electrònic: podeu descarregar-vos l’esborrany de sol·licitud de constitució de dipòsit o garantia en efectiu (model 060) , emplenar-lo i desar-lo com a fitxer electrònic en format .pdf. A continuació, cal que adjunteu el fitxer en .pdf esmentat a un correu electrònic que heu d’enviar a:
 • constitucion-efectivo@tesoro.mineco.es, en el cas de garanties en efectiu i dipòsits que es constitueixin a Madrid.
 • En el cas de la resta de províncies, si us plau, consulteu-ho amb la Delegació d’Economía y Hacienda que correspongui.
  Un cop acceptat l’esborrany de sol·licitud de constitució, la Caja us enviarà tres còpies del model 060 per correu electrònic: una per a la persona constituent o garantida, una altra per a l’Administración que va demanar el dipòsit o la garantia i l’última per a l’entitat col·laboradora (bancs, caixes d’estalvis o cooperatives de crèdit on no cal tenir cap compte obert).

2. A continuació, quan tingueu el model 060 expedit per la Caja, cal que efectueu el pagament de l’import que correspongui. A aquest efecte:

 • Podeu efectuar el pagament mitjançant l’Agencia Tributaria. En aquest cas, cal que accediu a la seu de l’AEAT: https://www.agenciatributaria.gob.es/ (a la pàgina de l’AEAT heu d’anar seleccionant la ruta d’opcions següent: → Tots els tràmits → Altres serveis → Pagament d’impostos → Liquidacions).
  Com a resultat de l’liquidació, es generarà un document NRC (número de referència complet) que heu d’imprimir i lliurar, juntament amb l’exemplar del model 060 per a l’Administración, a l’Administración que va demanar el dipòsit o la garantia.
 • Podeu acudir a una entitat col·laboradora amb les tres còpies del model 060 que us ha lliurat la Caja, i efectuar l’ingrés. El banc us tornarà dues còpies: la vostra i la de l’Administración. Per acabar, heu de lliurar la còpia que correspongui a l’Administración que us exigeix la garantia.
   

b) Qualsevol altre tipus de garantia: avals, assegurances de caució i valors.

 1. De forma telemàtica:

Avals i assegurances de caució es podran presentar telemàticament mitjançant l'accés a l'servei SECAD (per aquest servei només el poden presentar els garants). Es recorda que l'accés a aquest servei requereix disposar de certificat electrònic en vigor.

 1. De manera presencial:

Per a la constitució d’una garantia mitjançant aval, assegurança de caució o valors, heu de presentar físicament a la Caja el document original d’aval, el certificat d’assegurança de caució o el certificat d’immobilització del deute, respectivament. Cal que presenteu la documentació a l’oficina de la Caja on constituïu la garantia, d’acord amb el model oficial i atorgat per les persones que tinguin poders validats (altrament, caldria fer-ne la validació prèvia).

Després de la validació per part de la Caja, es generen dos resguards de constitució de la garantia, un per a l’Administración que us va demanar la garantia i un altre per a la persona constituent o garantida.

En el cas de la constitució de garanties mitjançant aval o assegurança de caució, és necessari que qui constitueixi la garantia conegui les dades següents per poder emplenar el resguard de constitució:

 1. Nom o raó social de la persona constituent o garantida, domicili i NIF.

Si és el primer cop que constituïu un dipòsit o garantia, cal que aporteu el DNI (persones físiques) o la targeta d’identificació fiscal (persones jurídiques). Aquesta documentació no és necessària per a la constitució de dipòsits o garanties posteriors, llevat que s’hagi produït alguna modificació.

Quan no sigui la persona constituent o garantida (persona física) la que es presenti personalment a la Caja o a alguna de les seves sucursals, qui ho faci ha d’aportar L’AUTORITZACIÓ PER CONSULTAR EL SISTEMA DE VERIFICACIÓ DE DADES D’IDENTITAT EN LA CONSTITUCIÓ O DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS O GARANTIES, o bé la fotocòpia del DNI de la persona constituent o garantida.

 1. La norma que imposa la obligació de constituir la garantia, la finalitat per a la qual es constitueix l’Autoritat a disposició de la qual es constitueix; s’ha d’incloure, necessàriament, el NIF. (Si desconeixeu aquestes dades, cal que les aconseguiu de qui us ha demanat la constitució de la garantia.)