Anotació en compte

Explicación termino
Registre comptable que representa un conjunt de drets de contingut econòmic, associat a un valor. La persona que apareix legitimada en els assentaments del registre comptable gaudeix de la presumpció de titularitat del registre. La transmissió d'una anotació en compte té lloc per transferència comptable, sense que sigui necessària la intervenció d’un fedatari públic. La inscripció de la transmissió és oposable enfront de tercers i produeix els mateixos efectes que la transmissió dels títols físics. La legitimació per a la transmissió i per a l'exercici dels drets derivats dels valors representats per anotacions en compte es pot acreditar mitjançant l'exhibició de certificats expedits per les entitats encarregades dels registres. Aquests certificats no tenen altra funció que l'acreditació de la legitimació, ino és possible fer-los servir com a títol de tradició ni negociar-los.