Skip to main content

Publicació dels resultats de la subhasta

 • El resultat de la subhasta es difon a través dels procediments que garanteixin major igualtat d'accés a aquesta informació als operadors. En particular, es publica el mateix dia de la subhasta a través d'Internet (http://www.tesoro.es), Reuters (TESORES 07 i TESORES 08), Bloomberg (TESO5 i TESO6) i Telerate (38631/2 y 38633/4). Així mateix, es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat mitjançant Ressolució de la Direcció General del Tesoro i Política Financera.
   
 •  La Informació publicada inclou:
 1. Import nominal sol·licitat
 2. Import nominal adjudicat
 3. Preu mínim acceptat
 4. Preu mitjà ponderat arrodonit de les peticions acceptades
 5. Preu o preus a pagar pel Deute adjudicat.
 6. Tipus d'interès efectiu equivalent i rendiment intern corresponents al preu mitjà ponderat i al preu mínim acceptat resultants, respectivament, de les subhastes de Letras del Tesoro i de Bonos i Obligaciones del Estado .
 7. Import màxim a subscriure en la segona volta que, en el seu cas, segueixi les subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado.