Publicació dels resultats de la subhasta

  • El resultat de la subhasta es difon a través dels procediments que garanteixin major igualtat d'accés a aquesta informació als operadors. En particular, es publica el mateix dia de la subhasta a través d'Internet (http://www.tesoro.es), Reuters (TESORES 07 i TESORES 08), Bloomberg (TESO5 i TESO6) i Telerate (38631/2 y 38633/4). Així mateix, es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat mitjançant Ressolució de la Direcció General del Tesoro i Política Financera.
     
  •  La Informació publicada inclou:

1. Import nominal sol·licitat

2. Import nominal adjudicat

3. Preu mínim acceptat

4. Preu mitjà ponderat arrodonit de les peticions acceptades

5. Preu o preus a pagar pel Deute adjudicat.

6. Tipus d'interès efectiu equivalent i rendiment intern corresponents al preu mitjà ponderat i al preu mínim acceptat resultants, respectivament, de les subhastes de Letras del Tesoro i de Bonos i Obligaciones del Estado .

7. Import màxim a subscriure en la segona volta que, en el seu cas, segueixi les subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado.