CNMV

Concepte
Els Titulars de Compte a nom propi (en endavant, Titulars de Compte) són entitats financeres autoritzades per adquirir i mantenir Deute públic anotat a compte en comptes oberts a nom propi en la Central d'Anotacions.


 Requeriments
Per ser Titular de Compte a nom propi en la Central d'Anotacions l'entitat ha de comptar amb uns recursos propis de, almenys, 1,2 millions d'euros (200 milions de pessetes) i pertànyer a alguna de les categories d'entitats següents:

 • 1. Bancs
 • 2. Caixes d'estalvi
 • 3. Cooperatives de crèdit
 • 4. Societats de valors
 • 5. Establiments financers de crèdit
 • 6. Fons de regulació del mercat hipotecari
 • 7. Societats de garantia recíproca
 • 8. Societats de reafiançament
 • 9. Societats i Fons d'Inversió Mobiliària i Fons d'Inversió en Actius del Mercat Monetari
 • 10. Entitats d'assegurances
 • 11. Fons de garantia de dipòsits en entitats de crèdit
 • 12. Organismes financers internacionals dels quals l'Estat espanyol sigui membre
 • 13. Bancs Centrals de països membres del Fons Monetari InternacionalDes del febrer del 1999, s'admet la titularitat de compte de valors per entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió no residents.

A més, són Titulars de Compte el Banco de España, l'Institut de Crèdit Oficial i el Consorci de Compensació d'Assegurances.


 Sollicitud
L'accés a la titularitat de compte a nom propi en la Central d'Anotacions ha de sol·licitar-se mitjançant l'oportú escrit presentat en el Banco de España. Aquest escrit ha d'estar subscrit per una persona amb prou poder com per obligar l'entitat, cosa que ha d'estar degudament acreditat.

El Banco de España remet les sol·licituds presentades, juntament amb el seu informe, a la Direcció General del Tesoro i Política Financera, que procedirà, en el seu cas, a l'atorgament de la condició de Titular de Compte en la Central d'Anotacions.

El Banco de España manté un registre públic de les entitats que tinguin la consideració de Titulars de Compte.


 Revocació
La condición de Titular de Compte pot ser revocada pel Ministre d'Economia i Hisenda a proposta del Banco de España, previ informe de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i prèvia audiència de l'interessat, en els casos següents:

 • 1. Pel desenvolupament, durant un any, d'un volum d'activitat nul o inferior al que tenen establert.
 • 2. Quan incomplexin, de manera sobrevingut, els requeriments exigits per a l'atorgament d'aquestes autoritzacions.
 • 3. Quan incorreixin en suspensió de pagaments o fallida.La revocació de la condició de Titular de Compte en la Central d'Anotacions implicarà que l'entitat o intermediari financer afectat no podrà, a partir de l'adopció d'aquesta mesura, realitzar altres operacions que aquelles de les qual derivi una reducció definitiva dels seus saldos en aquesta Central.


 Suspensió
Igualment, en circumstàncies excepcionals, pot acordar-se la suspensió o la limitació del tipus o del volum de les operacions que poden realitzar els Titulars de Compte durant el temps necessari per al restabliment de la normalitat. Aquestes mesures han de ser comunicades pel Banco de España al Ministeri d'Economia i Hisenda per tal que el ministre, en el termini de dos dies, ratifiqui o, en el seu cas, aixequi la mesura.

La suspensió de la condició de Titular de Compte en la Central d'Anotacions produeix el mateix efecte que la revocació, però només durant el termini que es determini en la ressolució corresponent. Operativa
Les entitats que hagin accedit a la titularitat de compte en la Central d'Anotacions poden realitzar operacions sobre Deute de l'Estat representat en anotacions exclusivament per compte propi.

Les operacions sobre Deute de l'Estat que realitzin hauran de ser ordenades, realitzades i liquidades a través del SLBE.

En els comptes de valors oberts en la Central d'Anotacions es col·loquen els moviments produïts per operacions de subscripció, amortització, transformació o negociació del Deute de l'Estat anotat, reflectint-se en aquestes, igualment, la constitució de drets de garantia o altres que determinin la immobilització dels saldos corresponents.

Les contrapartides d'efectiu dels anteriors moviments, així com les liquidacions d'interessos o de qualsevol dret econòmic que derivi de la titularitat dels saldos de valors, seran objecte de càrrec o abonament en els comptes corrents d'efectiu en el Banco de España designades per a aquest efecte pels titulars dels comptes de valors en la Central d'Anotacions.
Menu Servicios