Entidats Gestoras

Les Entitats Gestores porten els comtes dels qui no estan autoritzats a operar directament a través de la Central d'Anotacions. Per a això, mantenen un compte global en la Central d'Anotacions que constitueix en tot moment la contrapartida exacta d'aquells comptes, anomenats comptes de tercers.

A més, les Entitats Gestores, excepte les agències de valors, poden ostentar la condició de Titular de Compte a nom propi en la Central d'Anotacions. Aquesta condició addicional serà obligatòria per poder actuar amb els seus tercers oferint-los contrapartida en nom propi. Les agències de valor, per contra, només poden adquirir o mantenir per compte propi Deute públic anotat a través d'una altra Entitat Gestora.


 Requeriments

La condició d'Entitat Gestora és atorgada pel Ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, a proposta del Banco de España i previ informe de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a aquelles entitats que pertanyin a algunes de les categories següents:

 • 1. Societats de valors i agències de valors.
 • 2. Bancs, caixes d'estalvi, inclosos l'Institut de Crèdit Oficial i la Confederació de Caixes d'Estalvi.
 • 3. Cooperatives de crèdit.L'accés a la condició d'Entitat Gestora i el seu manteniment exigirà la concurrència dels requeriments següents en les entitats:

 • 1. Que comptin amb un capital o dotació mínims desemborsats de unos 900.000€ (150 milions de pessetes) i, posteriorment, amb uns nivells mínims de recursos propis proporcionals al volum d'activitat i als riscos assumits.
 • 2. Reconeguda honorabilitat comercial o professional en tots els membres del seu Consell d'Administració, que haurà de comptar com a mínim amb tres membres, així com en els seus Directors generals i assimilats.
 • 3. Que cap dels membres del seu consell d'administració, així com cap dels seus Directors generals o assimilats hagi estat declarat en fallida o concurs d'acreedors sense haver estat rehabilitat, es trobi processat o tingui antecedents penals per delictes de falsedat contra la Hisenda Pública, d'infidelitat en la custòdia de documents, de violació de secrets, de malversació de cabdals públics, de descobriment i revelació de secrets contra la propierat o estigui inhabilitat, penal o administrativament, per exercir càrrecs públics o d'administració o direcció d'entitats financeres.
 • 4. Que la major part dels membres del seu consell d'administració compti amb coneixements i experiències adequats en matèries relacionades amb el mercat de valors.
 • 5. Que es comprometin a comptar amb una organització i uns mitjans personals i materials tècnicament adequats al caràcter i volum d'activitat que vagin a desenvolupar i compleixin eficaçment aquest compromís. L'entitat sol·licitant haurà d'acreditar suficientment que està en situació de complir aquest compromís des del primer moment. Sollicitud

L'accés a la condició d'Entitat Gestora ha de sol·licitar-se mitjançant el corresponent escrit presentat en el Banco de España especificant si desitja operar amb els seus comitents en règim de capacitat plena o de capacitat restringida.

El Banco de España, previ informe preceptiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valor, elevarà la seva proposta de ressolució al Ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat a través de la Secretaría General del Tesoro i Política Financera. Aquesta Direcció General comunicarà a la Central d'Anotacions, en el seu cas, l'atorgament de la condició d'Entitat Gestora. Aquest atorgament serà objecte de publicació en el "Butlletí Oficial de l'Estat".

El Banco de España manté un registre públic de les entitats que tenen la consideració d'Entitats Gestores.


 Revocació

La condició d'Entitat Gestora pot ser revocada pel Ministred'Economia, Indústria i Competitivitat a través de la Secretaría General del Tesoro i Política Financera. Aquesta Direcció General comunicarà a la Central d'Anotacions, en el seu cas, l'atorgament de la condició d'Entitat Gestora. A a proposta del Banco de España, previ informe de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i amb prèvia audiència de l'interessat en els casos següents:

 • 1. Pel desenvolupament, durant un any, d'un volum d'activitat nul o inferior al que tenen establert.
 • 2. Quan incompleixin, de manera sobrevinguda, els requeriments exigits per a l'atorgament d'aquestes autoritzacions.
 • 3. Quan incorrin en suspensió de pagaments o fallida.La revocació de la condició d'Entitat Gestora implica que l'entitat o intermdiari financer afectat no podrà, a partir de l'adopció d'aquesta mesura, realitzar altres operacions que aquelles de les que derivi una reducció definitiva dels seus saldos de tercers en la Central d'Anotacions. Sense perjudici d'això, mentre l'entitat conservi saldos de tercers anotats en la Central, ha de seguir complint les seves obligacions.


 Suspensió

Igualment pot acordar-se la suspensió o la limitació del tipus o del volum de les operacions que puguin realitzar les corresponents entitats durant el temps necessari per al restabliment de la normalitat. Aquestes mesures han de ser comunicades pel Banco de España al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat per tal que el Ministre, en el termini de dos dies, ratifiqui o, en el seu cas, aixequi la mesura.

La suspensió de la condició de Titular de Compte en la Central d'Anotacions produeix el mateix efecte que la revocació, però només durant el termini que es determini en la ressolució corresponent.


 Funcions

Les Entitats Gestores duran a terme importants funcions registrals i de compensació i liquidació per als seus clients.

Dins de les seves funcions registrals, les Entitats Gestores han de mantenir permanentment actualitzats els registres corresponents als seus saldos de tercers, amb identificació dels seus titulars, dades de l'emissió, saldos nominals, condicions de l'adquisició, situació jurídica i, en el seu cas, compromisos de revenda. Així mateix, estan obligades a lliurar als compradors dels valors del Tesoro un resguard acreditatiu de la compra i de les seves condicions (tipus de deute, import invertit, rendiments...) en inscriure'ls en els seus registres. Aquests resguards son simples acreditacions del registre de l'operació i en cap cas títols físics que es puguin comprar o vendre.

Dins de la funció de custòdia, les Entitats Gestores estan obligades a comunicar diàriament a la Central d'Anotacions el saldo global per compte de tercers i setmanalment el detall de totes les operacions realitzades per ells. Classes

Les Entitats Gestores poden ser de dos tipus:

1. Entitats Gestores amb capacitat plena:
Són aquelles entitats autoritzades a realitzar tot tipus d'operacions amb els seus comitents i que ostenten la condició addicional de Titular de Compte a nom propi en la Central d'Anotacions.
La regulació els exigeix un capital de 4,5 milions de euros (750 milions de pessetes) i un saldo mínim de clients de 120 milions de euros (20 bilions de pessetes).  

2. Entitats Gestores de capacitat restringida:
Són les que només poden oferir contrapartida en nom propi als seus clients en les compravendes al comptat. Si manquen de compte propi en la Central d'Anotacions, les seves operacions amb tercers estan limitades a l'actuació com a simples comissionistes.

Se'ls exigeix un saldo mínim de clients de 6milions de euros (1.000 milions de pessetes).