¿Pot comprar Deute de l'Estat una persona jurídica a través del sistema de Comptes Directes?.

Respuesta

Actualment les gestions d'obertura de compte directe, compra, venda, etc. com a persona jurídica es fa directament al Banc d'Espanya. Aquest servei encara no està habilitat per operar a través del servei de compravenda del web del Tesoro.

La documentació que cal aportar al Banc d'Espanya és la següent:

  • Una carta dirigida al departament jurídic sol·licitant obrir un compte directe per subscriure deute públic .
  • L'escriptura de constitució i de poder (original i còpia) .
  • Els poders inscrits en el registre mercantil .
  • Còpia de la pàgina del BORME en què figuri inscrita la societat (només en el cas de les empreses inscrites amb posterioritat al 30-12-1989) .
  • CIF de l'empresa .
  • NIF de l'apoderat .

.

Sección
Deuda Pública