La Subdirección General de Legislación y Política Financiera

 

Reial decret 531/2017, de 26 de maig, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; es modifica el Reial decret 424/2016, d’11 de novembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i es modifiquen els Estatuts d’entitats del Departament que tenen la condició de mitjà propi per adaptar la seva denominació al que es disposa en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
 

 La Subdirección General de Legislación y Política Financiera, que assumirà les funcions assenyalades en el paràgraf a), excepte les assignades expressament a la Subdirección General de Coordinación de Emisores Públicos en l’article 4.1., paràgraf m), i les assignades expressament a la Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unió Europea en relació amb la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) i el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). A més a més, aquesta Subdirección assumirà les funcions assenyalades en els paràgrafs b), c), d) i e) de l’apartat 1.