Vantaxes

 As vantaxes dos Fondtesoro son en primeiro lugar as propias dos fondos de investimento:

1.  Permiten ao investidor gozar dunha xestión profesionalizada do seu aforro e diversificar o seu investimento

Aínda que o investidor tamén pode diversificar comprando gran cantidade de Valores do Tesouro distintos, isto suporíalle uns custos considerables e requiriríalle investir unha gran cantidade de diñeiro; os Fondtesoro permítenlle, mesmo cunha cantidade investida relativamente reducida, adquirir unha participación en todos os Valores do Tesouro que o Fondtesoro teña na súa carteira, así como, noutros valores de renda fixa privada e renda variable. Isto pode beneficiar ao investidor de dous xeitos:

 • Fronte aos Bonos e Obrigas, unha carteira ben diversificada adoita presentar un valor de mercado menos sensible a variacións do tipo de interese que os Bonos e Obrigas individuais.
   
 • Fronte ás Letras, existe unha segunda vantaxe: mentres que para adquirir unha Letra é necesario dispor dun importe próximo a 1.000 euros, para adquirir unha participación nun Fondtesoro son necesarios tan só 300,00 € ou menos.
   
 • Ademais os Fontesoro PLUS, permiten conxugar as vantaxes de Débeda Pública coas da Renda variable.

2.  As vantaxes fiscais dos fondos de investimento

Los FondTesoros generan ganancias o pérdidas patrimoniales en el momento en que se transmitan o reembolsen las participaciones. La parte de las ganancias patrimoniales generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 y derivada de participaciones adquiridas antes de 31 de diciembre de 1994 se reducirá un 14,28% por cada año de permanencia que exceda de dos (1). A estos efectos, el número de años de permanencia será el comprendido entre la fecha de adquisición de las participaciones y el 31 de diciembre de 1996, redondeado por exceso.

Para el año 2015, la ganancia patrimonial tributará al tipo de gravamen de la renta del ahorro 20% hasta los 6.000 €. El tramo de la base liquidable entre 6.000 € y 50.000 €  tributa al 22% y el tramo que excede de 50.000 €  tributa al 24% y está sujeta a retención del 20% a cuenta del Impuesto.

A estas vantaxes, propias dos fondos de investimento en xeral, únenselles as propias dos Valores do Tesouro: a mellor combinación de seguridade e rendibilidade (ver vantaxes dos Valores do Tesouro).

-  Así a todo, tamén cómpre prestar atención a algúns aspectos do investimento en Fondtesoro, que son comúns aos de calquera fondo de investimento. Fronte á alternativa de investir directamente en Valores do Tesouro, poderían mencionarse dous posibles desvantaxes:

- As comisións adoitan ser superiores ás que cobraría unha entidade xestora por manter Valores do Tesouro por conta do investidor (aínda que a cambio o investidor obtén os beneficios de diversificar o seu investimento).

- Os Fondtesoro reflicten no seu valor liquidativo as variación dos prezos no mercado, polo que o seu valor liquidativo pode aumentar ou diminuír diariamente. Así, fronte á alternativa de adquirir directamente Valores do Tesouro e mantelos ata o vencemento, a situación sería a seguinte :

 • Fronte a Bonos e Obrigas, unha carteira ben diversificada adoita presentar un valor de mercado menos sensible a variacións da taxa de xuro que os Bonos e Obrigas individuais.
   
 • través dun Fondtesoro, o investidor adquire a prezos de mercado unha participación na carteira do fondo; cando desexa que a súa participación sexa reembolsada, o importe que se lle devolve é o valor de mercado da súa participación, é dicir, a súa porcentaxe de participación no fondo multiplicado polo valor de mercado da carteira de valores do fondo. Ao reembolsar a prezo de mercado asume o risco de que, segundo a evolución dos tipos de xuro, o prezo de mercado de venda sexa inferior ao de compra e, daquela pode experimentar unha perda no seu investimento ou pola contra, pode igualmente ocorrer que o prezo de mercado no momento da venda sexa superior ao da compra e neste caso obterá unha rendibilidade positiva. Esta rendibilidade é superior nos fondos a longo prazo fronte aos de curto prazo.(1) A redución está limitada á parte das ganancias que correspondan a elementos patrimoniais que lles resultase de aplicación os coeficientes de abatemento, transmitidos desde o 1 de xaneiro de 2015, cuxo valor de transmisión conxunto non exceda 400.000 euros.