Modalidades

Dende 1990, data na que aparecen os Fondos de Investimento en valores do Tesouro, Fondtesoro, existiron dous tipos de Fondtesoro: os Fondtesoro FIM e os Fondtesoro FIAMM. Estas modalidades de Fondtesoro investían case exclusivamente (o 90%) nos diferentes valores emitidos polo Tesouro.

A partir de xuño de 1999, creáronse tres novas modalidades de Fondtesoro: os Fondtesoro Renda FIM, Renda FIAMM e os Fondtesoro Plus FIM, nas que se ampliaron as posibilidades de investimento en valores distintos aos Valores do Tesouro, permitindo o investimento ata unha porcentaxe determinada da súa carteira en valores de renda variable e de renda fixa privada que gocen dunha calidade crediticia axeitada.

A finais de 2006 leváronse a cabo unha serie de modificacións nos Fondtesoro:

  • Redúcense os cinco tipos de convenios a só tres: FONDTESORO longo prazo FI (que engloban aos Fondtesoro FIM e Rendas FIM),FONDTESORO curto prazo FI (antigos Fondtesoro FIAMM e Renda FIAMM) e FONDTESORO PLUS FI,o que facilita a comprensión por parte do investidor e redunda, así mesmo, nunha maior transparencia.
     
  • Dáse maior liberdade aos xestores deste tipo de fondos respecto da súa política de investimento, ao que se suma unha rebaixa na aplicación de comisións máximas en consonancia coas tendencias de mercado. (Ver comisións).
     
  • Nos Fondtesoro permítese a creación de compartimentos de fondos ou a admisión de distintas clases de participacións no mesmo Fondo.

A finais de 2008 ampliáronse as posibilidades de investimento dos Fondtesoro permitíndolles investir nos bonos emitidos polos “FTVPO” que conten co aval do ICO.
Deste xeito, actualmente, os Fondtesoro poden beneficiarse dunha variedade máis ampla de activos en que investir o seu patrimonio, o que lles permite diversificar a súa carteira e potenciar a súa rendibilidade sen afectar a ningunha das súas características principais, é dicir, mantendo o seu alto nivel de liquidez e de seguridade.

fondo poderá actuar en mercados a prazo ou de instrumentos financeiros derivados. Estes últimos poderán ser utilizados como instrumentos de cobertura, como mecanismo para unha xestión óptima da carteira ou encamiñada á consecución dun obxectivo concreto de rendibilidade.

A principal diferenza entre as distintas modalidades de fondos é a política de investimento que deben seguir:

  • 1.- "Fondtesoro a largo plazo, FI"
  • 2.- “Fondtesoro a corto plazo, FI”

El Folleto de los Fondtesoro a largo plazo o a corto plazo exige que el 70 por 100 del patrimonio del Fondo esté invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades: Bonos y Obligaciones del Estado, Letras del Tesoro, operaciones con pacto de recompra sobre Valores del Tesoro o en títulos emitidos por FTPymes avalados por el Estado y/o en bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO. Estos dos últimos hasta un máximo del 20% del patrimonio del fondo.

Asimismo, el Fondo podrá invertir un máximo del 30% de sus activos totales en otros valores de renta fija, distintos de la Deuda del Estado, siempre y cuando, éstos, sean negociados en un mercado secundario organizado español y cuenten con una cierta calidad crediticia (A+,A1 o asimilados), también pueden invertir en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario,de alta calidad crediticia (A+,A1 o asimilados), y todos ellos en euros.

O investimento mínimo inicial para entrar non pode superar os 300 €. O partícipe pode liquidar o seu investimento (esixir o reembolso das súas participacións) en calquera momento; unha vez que se dá aviso á Sociedade Xestora, esta deberá reembolsar o importe correspondente ao partícipe nun prazo máximo de 72 horas.

O fondo poderá actuar en mercados a prazo ou de instrumentos financeiros derivados. Estes últimos poderán ser utilizados como instrumentos de cobertura, como mecanismo para unha xestión óptima da carteira ou encamiñada á consecución dun obxectivo concreto de rendibilidade.

O que diferenza os Fondtesoro a longo prazo FI dos curto prazo FI é a duración obxecto da súa carteira, así nos Fondtesoro a longo prazo FI será superior a doce meses mentres que nos Fondtesoro a curto prazo FI non pode superar os doce meses.

"Fondtesoro Plus, FI"

Debe invertir el 70 por 100 del patrimonio en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades: Bonos y Obligaciones del Estado, Letras del Tesoro, operaciones con pacto de recompra sobre Valores del Tesoro. Dentro de ese porcentaje también puede estar invertido en títulos emitidos por FTPymes avalados por el Estado y/o en bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO, y/o en emisiones del “FROB” y/o en emisiones del “FADE”y/o en Deuda emitida directamente por el ICO en euros y/o en créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio delfondo. .

Asimismo, el Fondo podrá invertir un máximo del 30% de la exposición total delfondo en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado regulado y que cuenten con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario que cumplan ese requisito, y en valores de renta variable negociados en un mercado regulado de la Unión Europea, todos ellos denominados en divisas de países de la Unión Europea.

O fondo poderá actuar en mercados a prazo ou de instrumentos financeiros derivados. Estes últimos poderán ser utilizados como instrumentos de cobertura, como mecanismo para unha xestión óptima da carteira ou encamiñada á consecución dun obxectivo concreto de rendibilidade.

O investimento mínimo esixido inicialmente aos partícipes non será superior a 300 €.