Normativa

Normativa reguladora Lei 24/1988 do 28 de xullo
Do mercado de valores. Modificada pola Lei 37/1998, do 16 de novembro.

 Real Decreto 505/1987, de 3 de abril
Polo que se dispón a creación dun sistema de anotacións en conta para a Débeda do Estado. Modificado polo Real decreto 1009/1991, do 21 de xuño e polo Real decreto 536/1997, do 14 de abril. .

 Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de maio de 1987
Que desenvolve o Real decreto 505/1987, do 3 de abril, e pola que se delegan determinadas competencias no Director Xeral do Tesoro e Política Financeira. Modificada polas Ordes Ministeriais do 11 de xuño de 1987, 31 de xuño de 1987, 26 de maio de 1989 e do 31 de outubro de 1991

 Resolución do 24 de xuño de 1987, da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira
Mediante a que se dá cumprimento ao disposto nos artigos 8 e 15 da Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de maio de 1987, sobre aplicación do sistema de anotacións en conta para a Débeda do Estado. Modificada polas Resolucións da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, do 9 de xullo de 1987 e do 22 de marzo de 1994.

 Circular do Banco de España 16/1987, do 19 de maio
Sobre entidades de depósito e outros intermediarios financeiros. Modificada polas Circulares 5/1989 de 24 do febreiro e 3/1990 do 28 de marzo.

 Circular do Banco de España 6/1991, do 13 de novembro
Sobre Entidades Xestoras do Mercado de Débeda Pública en Anotacións. Modificada pola Circular 6/1993, do 26 de marzo, pola Circular 7/1994, do 26 de setembro e pola Circular 3/1996, do 27 de febreiro.

 Circular do Banco de España 8/1991, do 26 de novembro
Sobre operacións a prazo con terceiros. Modificada pola Circular 6/1993, do 26 de marzo e pola Circular 7/1997, do 21 de novembro.

 Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de xuño de 1997
Pola que se regulan as operacións de segregación de principal e cupóns dos valores de Débeda do Estado e a súa reconstitución, e se autoriza á Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira a formalizar préstamos singulares con institucións financeiras.

 Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de maio de 1995
Pola que se autoriza a formalización de liñas de crédito mobilizables mediante emisións de Letras del Tesoro.

 Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 24 de novembro de 1998
Pola que se autoriza a realización pola Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira de operacións de intercambio financeiro.

 Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 18 de marzo de 1999
Pola que se establecen as condicións para a apertura de contas de valores entre a Central de Anotacións do Banco de España e os sistemas de compensación e liquidación de valores con sede na Unión Europea.

 Circular do Banco de España 7/1997, do 21 de novembro
Sobre operacións de segregación e reconstitución de valores de Débeda do Estado, e modificación da Circular 8/1991, do 26 de novembro, sobre operacións a prazo con terceiros.

 Real decreto 2813/1998, do 23 de decembro
Polo que se establece o procedemento de redenominación a euros da Débeda do Estado rexistrada na Central de Anotacións.

 Orde do 14 de outubro de 1998
Pola que se eliminan os valores nominais unitarios da Débeda do Estado anotada e as tenzas de Débeda do Estado anotada constituídas por valores do mesmo código valor se converten en tenzas de saldos nominais.

 Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 10 de febreiro de 1999
Pola que se regula a figura de Creador de Mercado de Débeda Pública do Reino de España.

 Resolución do 11 de febreiro de 1999 da Dirección Xeral do Tesoro e Politica Financeira
Pola que se regula a figura do Creador de Mercado de Débeda Pública do Reino de España. Modificada por Resolucións do 23 de Xullo de 1999, do 10 de abril de 2000, 10 de outubro de 2000 e do 31 de xullo 2001, da mesma Dirección Xeral.

 Resolución do 4 de marzo de 1999, da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira
Pola que se regula a figura de Entidade Negociante de Débeda Pública do Reino de España. Modificada por Resolucións do 10 de abril de 2000 e 10 de outubro de 2000, da mesma Dirección Xeral.