Contas e Depósitos

Outra forma de investir en Valores del Tesoro é a través das "contas e depósitos financeiros" en Débeda do Estado que comercializan as entidades financeiras.

 Mediante as contas e depósitos financeiros as entidades financeiras captan fondos e invístenos de contado, por conta dos seus clientes, en Valores del Tesoro comprometéndose a propia entidade, de forma periódica, a comprar e inmediatamente revenderlles aos titulares da conta ou do depósito financeiro os Valores del Tesoro afectos.

 Ao vencemento da operación, esta renóvase automaticamente, a non ser que o investidor decida cancelar o contrato. En consecuencia, as "contas e depósitos financeiros" non son máis ca unha serie de repos sucesivos, amparados baixo un único contrato.

 En función de cal sexa o prazo dos sucesivo repos contratados e dependendo de como se lles asignen os Valores del Tesoro aos investidores, as "contas financeiras" en Débeda do Estado poden ser de dous tipos:

  • Se o prazo ao que se pactan as sucesivas cesións temporais coa entidade é inferior a 15 días ou os Valores del Tesoro en que se basea a conta se asignan aos diferentes investidores en réxime de copropiedade - cada titular dunha conta é propietario dunha parte da masa de valores adquiridos polo Banco-, o produto recibe a denominación de "conta financeira".
     
  • Se o prazo das sucesivas cesións é superior a 15 días e os valores se asignan individualmente a cada titular, o produto recibe a denominación de "depósito financeiro".

Por último, as características destas contas -tipo de Valores del Tesoro en que invisten, saldo mínimo, dispoñibilidade dos fondos, rendemento, etc.- varían dunha entidade a outra, pero sempre teñen que figurar no contrato que o titular subscriba coa entidade.