Preguntas frecuentes

1. ¿Que tipo de garantías se admiten na Caja General de Depósitos?

Independentemente do que se estableza na normativa concreta que esixa a constitución dunha garantía particular, a Caja admite garantías constituídas:

 • en efectivo
 • mediante aval (de entidades de crédito ou sociedades de garantía recíproca)
 • mediante seguro de caución (de compañías aseguradoras autorizadas para operar no ramo de caución)
 • mediante valores (entendéndose por valores, exclusivamente a débeda pública) e fondos de investimentos monetarios.

En materia de contratación pública, non se admitirán as garantías en fondos de investimentos monetarios.

2. ¿Cales son as garantías que se deben constituír en Caja General de Depósitos?

As garantías que se poden constituír na Caja son todas aquelas cuxa normativa indique que deben quedar a disposición dos órganos da Administración General del Estado e os seus organismos públicos dependentes ou vinculados (organismos autónomos ou entidades públicas empresariais)

Só se poderán constituír na Caja garantías a disposición das Administracións Autonómica e Local cando exista un convenio que o posibilite. Actualmente non existe ningún convenio en vigor.

3. ¿Onde se presentan as garantías esixidas pola normativa de contratos das Administracións Públicas?

Todas as garantías definitivas e as garantías provisionais constituídas en efectivo presentaranse na Caja General de Depósitos.

.

4. ¿Hai algún modelo de aval e seguro de caución aos que necesariamente se haxa que axustar??

Si: 

Modelo de aval

Modelo de seguro de caución

Poderá descargar os modelos na seguinte ligazón

5.¿Canto tempo deben permanecer as garantías na Caja General de Depósitos?

 A Caja custodiará as garantías ata que a Administración que solicitou o depósito ou a garantía expida a correspondente orde de cancelación.

6.¿Como se recuperan as garantías canceladas?

A devolución dunha garantía prodúcese cando xa non é necesario responder ao cumprimento da obriga pola que se estableceu. A Administración que solicitou o ingreso ou garantía emitirá unha orde de cancelación que será enviada ao Fondo. A partir dese momento, o Fondo iniciará os trámites para devolver a garantía ao interesado.

A devolución das garantías en efectivo realízase mediante transferencia bancaria a conta designada polo aval.

Para garantías e seguros, lémbrase que non é necesario eliminar o devandito documento do caixeiro xa que a proba de cancelación da garantía ten todo o poder de liberación.

Para retirar un certificado de inmobilización da débeda, ou se por algunha circunstancia necesitas retirar o documento orixinal da garantía ou seguro, a persoa que vai retirar o documento deberá aparecer no caixeiro: na sede ou na sucursal onde Estableceuse a garantía en cuestión.

Esta persoa deberá presentar o poder ou unha autorización por escrito, coa firma e selo da empresa, que lle permita retirar a garantía, indicando o seu nome, NIF e a empresa que representa (se procede).

Retíranse as garantías, os seguros de seguridade e os certificados de inmobilización de débeda e fondos de investimento na oficina do Fondo onde foron depositados.

7.¿Poden as garantías ser obxecto de embargo xudicial ou administrativo?

Poden ser obxecto de embargo xudicial ou administrativo os depósitos de libre disposición ou as garantías en efectivo, unha vez que foron cancelados pola Administración que os solicitou.

8.¿Poden incautarse as garantías constituídas na Caja?

Si, segundo o procedemento establecido no Regulamento da Caja General de Depósitos

9. ¿Como me rexistro para acceder ao servizo SECAD?

O acceso ao servizo SECAD non require un rexistro previo, salvo no caso dunha autoridade pública, nese caso deberá seguir as instrucións indicadas na cancelación e devolución de depósitos e garantías.

Se accedes en nome dun banco ou compañía de seguros, os únicos requisitos son:

 • Dispoñer dun certificado electrónico válido, xa sexa unha persoa física ou un representante da persoa xurídica
 • Ter poderes suficientes ante a Caja General de Depósitos en Madrid *.
* Ao longo deste ano está previsto unificar nunha base de datos os poderes baseados en todas as Delegaciones de Economía y Hacienda nas respectivas provincias, para que calquera axente cuxas competencias sexan suficientes nunha Delegación de Economía y Hacienda para poder enviar garantías á Caja General de Depósitos poderá acceder á aplicación SECAD)

10. Son axente dun banco ou compañía de seguros con poderes suficientemente ante a Caixa doutra provincia ¿Como podo acceder a SECAD para constituír unha garantía?

Na actualidade, o sistema SECAD, debido a restricións técnicas, só pode consultar o rexistro de procuradores do Caja General de Depósitos en Madrid, polo que para usar SECAD deberá presentar o poder para o seu uso no Caja General de Depósitos en Madrid.

Non obstante, ao longo deste ano está previsto unificar nunha base de datos as facultades de procurado en todas as Delegaciones de Economía e Hacienda nas respectivas provincias, de xeito que calquera axente cuxas competencias se establezan nunha Delegación de Economía e Hacienda Para presentar garantías ao Caja General de Depósitos pode acceder á aplicación SECAD.

11. Como axente dun banco ou compañía de seguros, ¿que tipos de certificado electrónico podo usar para acceder ao servizo SECAD?

Para acceder e realizar trámites telemáticos a través do servizo SECAD, ten que ter un dos seguintes certificados:

 • Certificado electrónico de persoa física
 • Certificado de representante electrónico

Dita persoa física debe ser representante da entidade bancaria ou aseguradora cuxos poderes se liquidaron ante a Caja General de Depósitos en Madrid. Non obstante, ao longo deste ano está previsto unificar nunha base de datos as facultades de procurado en todas as Delegaciones de Economía e Hacienda nas respectivas provincias, de xeito que calquera axente cuxas competencias se establezan nunha Delegación de Economía e Hacienda Para presentar garantías ao Caja General de Depósitos pode acceder á aplicación SECAD

Infórmase que a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permite obter certificados electrónicos gratuítos de persoa física válidos para actuar ante as Administracións Públicas.

12. O banco ou compañía de seguros ten garantías establecidas con outro NIF. ¿Como podo comprobar o estado destas garantías?

Se un banco ou compañía de seguros, por fusión empresarial ou calquera outra circunstancia, debe poder consultar as garantías constituídas con outro NIF diferente do actual, deberá enviar un escrito motivando o seu dereito a constitucion-otrasgarantias@tesoro.mineco.es e capacidade para consultar as garantías correspondentes a dito NIF e achegar calquera documentación que permita á Caja General de Depósitos verificar a lexitimidade da dita solicitude e proceder a habilitar a consulta.

13. Son unha empresa ou persoa física que constituíu un depósito ou garantía. ¿Como podo comprobar o estado do devandito depósito ou garantía?

A aplicación SECAD permite á persoa física ou empresa que constituíu unha garantía (garantía, seguro ou garantía en efectivo) ou depósito, comprobar o estado da mesma así como descargar os documentos xustificativos asociados para a constitución ou cancelación da devandita garantía ou depósito. .

Para acceder a esta consulta é necesario empregar un certificado electrónico válido do seguinte tipo:

 • Persoa física: certificado electrónico de persoa física
 • Empresa: certificado electrónico do representante da persoa xurídica

A solicitude SECAD basearase no certificado electrónico usado para identificar a persoa que accede e permitir o acceso á consulta desas garantías e depósitos nos que figura como unha das partes implicadas.

Infórmase que a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permite obter certificados electrónicos gratuítos de persoa física válidos para actuar ante as Administracións Públicas.

14. ¿Se teño un problema con SECAD, onde vou?

Puxéronse a disposición do usuario dúas canles de consulta, unha relacionada con dúbidas ou problemas relacionados co procedemento de constitución / cancelación de garantías (por exemplo, dúbidas sobre o estado da garantía ou sobre a regra que permite a constitución de o mesmo, etc.) e outro estrictamente relacionado con dúbidas ou problemas técnicos da aplicación SECAD (ex .: non se pode acceder á aplicación, problemas coa sinatura electrónica, etc.)

Para resolver a súa consulta ou incidente coa maior axilidade e inmediatez, é importante que use a canle axeitada:

 • Consultas e incidentes co procedemento de constitución / cancelación:

conscgp@tesoro.mineco.es

 • Consultas e incidencias técnicas:

secad@tesoro.mineco.es

No correo electrónico, describe con máis detalle o problema xurdido e adxunta capturas de pantalla do incidente para facilitar a rápida resolución do mesmo.

15. ¿Cómo justifico ante una autoridad pública la constitución de una garantía o ante mi banco o aseguradora la cancelación de una garantía?

El sistema SECAD permite la consulta telemática, tanto a las autoridades públicas como a bancos y entidades aseguradoras, del estado de las garantías constituidas ante la Caja General de Depósitos. Al tener todas estas entidades la posibilidad de comprobar directamente la situación de garantía constituida y en vigor, o de garantía cancelada, ya no sería necesario presentar ningún certificado o documento justificativo (ya sea en formato electrónico o en papel).

No obstante, para cubrir cualquier eventualidad, SECAD genera tanto un justificante de constitución de garantía (en el momento de la constitución), como un justificante de cancelación de la misma (cuando se haya cancelado parcial o totalmente) en formato pdf y que constará de firma electrónica mediante CSV (Código Seguro de Verificación) que es posible descargar a través de SECAD. Dicho justificante tendrá la consideración de copia auténtica y tendrá plena validez frente a cualquier administración pública a la que sea presentado.

16. SECAD está inoperativo y no es posible su uso para constituir una garantía. ¿Qué puedo hacer?

SECAD es una aplicación con funcionamiento 24x7, por lo que cualquier incidencia que afecte a su funcionamiento se resolverá en un corto espacio de tiempo, no obstante, cuando la entidad bancaria o aseguradora se encuentre en una situación de urgencia a la hora de constituir una garantía, podrá acudir a cualquiera de las oficinas de la Caja para la constitución de la misma de forma presencial.

17. ¿Qué sucursales de la Caja General del Tesoro se encuentran incorporadas al sistema SECAD para tramitación telemática de órdenes de cancelación?

Se han incorporado al sistema SECAD la siguiente relación de sucursales de la Caja General del Tesoro en las Delegaciones de Economía y Hacienda:

 • Barcelona
 • Cáceres
 • Cartagena
 • Ceuta
 • Ciudad Real
 • Córdoba
 • Gerona / Girona
 • Gijón
 • Jaén
 • La Coruña / A Coruña
 • La Rioja
 • Lérida / Lleida
 • León
 • Murcia
 • Orense / Ourense
 • Oviedo
 • Santa Cruz de Tenerife
 • Santander
 • Sevilla
 • Soria
 • Teruel
 • Toledo
 • Valencia
 • Valladolid

Las autoridades tienen la obligación de presentar a través del sistema informático SECAD las órdenes de cancelación de garantías y depósitos (constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2000) dirigidas a dichas sucursales.