Tipos de garantías

A Caja acepta garantías constituídas mediante:

  1. Efectivo.
  2. Avais prestados por entidades de crédito ou sociedades de garantía recíproca.
  3. Seguros de caución outorgados por entidades aseguradoras.

Valores representados en anotacións en conta ou participacións en fondos de investimento, representadas por certificados nominativos