Bienvenido a la Caja General de Depósitos

A Caixa Xeral de Depósitos é un órgano administrativo integrado na Secretaría General del Tesoro y Política Financiera do Ministerio de Economía, Industria e Competitividad, cuxas funcións se describen en Información Xeral. Encárgase do control e da xestión dos depósitos e garantías constituídas ante a Administración para responder do cumprimento das obrigas establecidas polas normas en virtude das cales se constitúen estes depósitos e garantías.

Nesta web ofrécese información de carácter xeral sobre a Caixa Xeral de Depósitos, así como a posibilidade de obter os seguintes impresos.

  • Borradores de Resgardos de Constitución de Depósitos ou Garantías.
  • Orde de Cancelación e Solicitude de Incautación de Depósito ou Garantía.
  • Modelos de Aval, Certificado de Seguro de Caución e Peñoramento de Participacións de Fondos de Investimento.
     

Así mesmo as persoas físicas que posúan o certificado 2CA expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre e efectúen a inscrición gratuitamente no sistema poderán consultar os depósitos e garantías, en vigor, constituídos a partir do 01/01/2000.