Legislación Aplicable

 • por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países.
 • por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE
 • relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió.
 • relatiu a la informació que acompanya les transferències de fons i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1781/2006
 • de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
 • sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'.
 • pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen l'article 2, apartat 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i l'article 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1991.
 • Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
 • per la qual es modifica l'Ordre ECO/2652/2002, de 24 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de comunicació d'operacions en relació amb determinats països al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.
 • per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, aprovat pel Reial decret 925/1995, de 9 de juny, en relació amb l'informe d'expert extern sobre els procediments i òrgans de control intern i comunicació establerts per prevenir el blanqueig de capitals.
 • per la qual es desenvolupen determinades obligacions de prevenció del blanqueig de capitals dels subjectes obligats que realitzin activitat de canvi de moneda o gestió de transferències amb l'exterior.
 • reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
 • reguladora de l'òrgan centralitzat de prevenció en matèria de blanqueig de capitals en el Consell General del Notariat
 • per la qual es desenvolupen les obligacions de comunicació d'operacions en relació amb determinats països al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries
 • per la qual es publica l'Acord de 17 de juliol de 2012, de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, pel qual es determinen les jurisdiccions que estableixen requisits equivalents als de la legislació espanyola de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • relatiu a mesures restrictives contra l'Iran i pel qual es deroga el Reglament (UE) núm. 961/2010.
 • pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 267/2012, relatiu a l'adopció de mesures restrictives contra l'Iran.
 • pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 267/2012, relatiu a mesures restrictives contra l'Iran.
 • per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'estableixen especificacions per a l'aplicació dels capítols IV i V del Reglament (UE) núm. 961/2010 del Consell, de 25 d'octubre de 2010, relatiu a mesures restrictives contra l'Iran i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 423/2007