Normes en tramitación

En aquesta pàgina trobareu els projectes normatius sotmesos al tràmit de consulta pública prèvia i d’audiència pública, d’acord amb el que disposen l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques  i l’article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Gobierno.