Preguntes freqüents

1. Com paga el Tresor?

El Tresor sempre paga a proposta del Ministeri corresponent (aquell amb el qual heu subscrit el contracte, el que us hagi concedit la subvenció, indemnització, beca...) a través de transferència a un compte bancari que hàgiu designat.

2. Què és el Fitxer Central de Tercers?

El Fitxer Central de Tercers és un registre que conté les dades dels beneficiaris dels pagaments del Tresor .

Per rebre pagaments del Tresor cal que el beneficiari hagi comunicat un compte bancari en el qual els vulgui rebre.

3. ¿Com em puc donar d’alta al Fichero Central de Terceros?

Si és el primer cop que heu de rebre un pagament del Tesoro, el Ministerio que correspongui (aquell amb el qual hàgiu subscrit el contracte o el que us hagi concedit la subvenció, la indemnització, la beca…) donarà d’alta les vostres dades identificatives (NIF, nom i cognoms o denominació de l’empresa, domicili…) en el Fichero Central de Terceros quan tramiti la proposta de pagament a favor vostre.

Posteriorment, ja podeu donar d’alta el compte bancari on vulgueu rebre el pagament.

.

4. ¿ Com comunico un compte bancari al Fichero Central de Terceros?

La comunicación de una cuenta bancaria en la que desea recibir pagos del Tesoro se efectuará mediante el servicio de Designación telemática con certificado electrónico  Esta modalidad es obligatoria para las empresas con la única salvedad de que la empresa se encuentre en concurso de acreedores, en cuyo caso la designación de cuenta bancaria se hará siempre mediante el modelo en papel.

En el caso de que el beneficiario del pago sea una persona física que no disponga de certificado electrónico, tendrá la vía alternativa de Presentación en papel del original del Modelo de designación de cuenta bancaria y comunicación de la baja de datos bancarios  dirigido a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

 

5. ¿On puc presentar el Model de designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries?

Podeu presentar l’original del Model de designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries per qualsevol dels mitjans següents:

 • A qualsevol oficina de registre
 • Per correu postal, adreçant-lo a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (Paseo del Prado, 4, 28014 de Madrid)á posible su presentación directa por internet a través de registro electrónico al ser requisito del procedimiento la presentación del modelo original.

No és possible presentar-lo directament per Internet per mitjà del registre electrònic, atès que és un requisit del procediment que es presenti el model original.
Per presentar-lo de manera telemàtica, disposeu del sistema de designació telemàtica de comptes.

6. ¿Quin procediment cal seguir perquè una persona física designi una altra persona o empresa per poder fer tràmits telemàtics de Pagaments del Tesoro?

Si la persona beneficiària que rep el pagament és una persona física, es poden fer els tràmits següents:

 • Mitjançant el certificat electrònic de persona física de la persona beneficiària del pagament mateixa actuant en nom propi

Mitjançant el certificat electrònic de persona física d’un apoderat nomenat prèviament al portal del REA, que actuarà en representació de la persona beneficiària del pagament

Si utilitzeu l’apoderament, podeu consultar el procediment que cal seguir de manera gràfica en l’enllaç següent: Diagrama per a la designació d’apoderat per part d’una persona física

 

Per a la designació d’un apoderat per part d’una persona física per poder fer tràmits telemàtics en nom seu relacionats amb Pagaments del Tesoro, cal seguir aquests tres passos:

1. Alta de l’apoderament al portal del REA. Hi ha dues maneres per donar d’alta l’apoderament::

  1. Via telemàtica. L’únic requisit és disposar d’un certificat electrònic de persona física en vigor. Un cop hàgiu accedit al portal del REA identificant-vos mitjançant el certificat electrònic de persona física, heu de seleccionar l’opció «Gestión de Apoderamientos» i, en el camp «Organismo», heu d’escriure «Tesoro» i prémer el botó «Buscar». D’aquesta manera podeu filtrar els tràmits que corresponen al Tesoro. Seleccioneu els tràmits que corresponen a Pagaments del Tesoro que us interessin marcant la casella que hi ha al marge dret i premeu el botó «Registrar Apoderamiento». Empleneu el formulari de sol·licitud, on heu d’indicar la persona que vulgueu apoderar en nom vostre, i premeu el botó «Firmar y dar de Alta». No adjunteu cap document, atès que no és necessari i, a més a més, endarreriria el tràmit. Un cop presentada, l’estat de la sol·licitud serà «Sin Autorizar».

  .

 1. Via presencial. Cal que acudiu a una de les oficines d’atenció al ciutadà 060 (dependents del Ministerio de Hacienda y Función Pública) o a una oficina consular, i que empleneu el formulari de sol·licitud, on heu d’indicar la persona que vulgueu apoderar en nom vostre. CONSULTEU PRÈVIAMENT SI L’OFICINA QUE HEU ESCOLLIT JA ESTÀ HABILITADA PER DUR A TERME AQUEST TRÀMIT. Un cop presentada, l’estat de la sol·licitud serà «Sin Autorizar».

2. Acceptació de l’apoderament al portal del REA. L’apoderat designat ha d’accedir al portal del REA amb el seu certificat electrònic de persona física (per exemple, el DNI electrònic o un altre certificat vàlid). Ha de seleccionar l’opció «Búsqueda Apoderado» i a la part inferior veurà els apoderaments que s’han atorgat a nom seu. Cal seleccionar l’apoderament que correspongui marcant la casella que hi ha al marge dret i prémer el botó «Aceptar» (per poder acceptar l’apoderament, cal que l’estat d’aquest sigui «Sin Autorizar»). Un cop finalitzat el procés d’acceptació de l’apoderament, l’estat d’aquest serà «Autorizado»

 3. Accedir als serveis telemàtics de Pagaments del Tesoro. L’apoderat ha d’accedir al web del Tesoro amb el seu certificat electrònic de persona física (per exemple, el DNI electrònic o un altre certificat vàlid). Ha de seleccionar l’opció «Pagos del Tesoro» i escollir el tràmit telemàtic que vulgui dur a terme («Alta / Baja de Cuentas», «Consulta de Cuentas» o «Consulta de Pagos»). Un cop escollit el tràmit telemàtic, apareixerà una pantalla perquè seleccioni el mètode d’accés, i ha de prémer l’opció «Mediante certificado electrónico accediendo como representante».

7.¿Quin procediment cal seguir quan el destinatari dels pagaments és una persona jurídica?

Es pot accedir als tràmits electrònics de Pagaments del Tesoro de diverses maneres:

1. Amb certificat de representant:

El representant pot accedir directament a la pàgina web del Tesoro per donar d’alta o de baixa comptes bancaris o per consultar-los, com també per consultar els pagaments que el Tesoro hagi de fer o ja hagi fet.

2. Mitjançant un apoderament al REA:

Podeu consultar el procediment que cal seguir de manera gràfica en l’enllaç següent: Diagrama per a la designació d’apoderat per part d’una empresa

Per a la designació d’un apoderat per part d’una empresa per poder fer tràmits telemàtics relacionats amb Pagaments del Tesoro, cal seguir aquests tres passos

1. Alta de l’apoderament al portal del REA. Hi ha dues maneres per donar d’alta l’apoderament

Via telemàtica. L’únic requisit és disposar d’un certificat electrònic de representant en vigor. Un cop hàgiu accedit al portal del REA identificant-vos mitjançant el certificat electrònic de representant, heu de seleccionar l’opció «Gestión de Apoderamientos» i, en el camp «Organismo», heu d’escriure «Tesoro» i prémer el botó «Buscar». D’aquesta manera podeu filtrar els tràmits que corresponen al Tesoro. Seleccioneu els tràmits que corresponen a Pagaments del Tesoro que us interessin marcant la casella que hi ha al marge dret i premeu el botó «Registrar Apoderamiento». Empleneu el formulari de sol·licitud i premeu el botó «Firmar y dar de Alta». No és necessari adjuntar cap document ni aportar cap poder notarial per als tràmits telemàtics de Pagaments del Tesoro, atès que el certificat electrònic de representant és suficient per demostrar la legitimació de la representació. Un cop presentada, l’estat de la sol·licitud serà «Pendiente» fins que els serveis jurídics del Tesoro la validin en un termini d’1 o 2 dies laborables, moment en què l’estat passarà a ser «Sin Autorizar».

b. lVia presencial. Cal que el representant legal acudeixi a una de les oficines d’atenció al ciutadà 060 (dependents del Ministerio de Hacienda y Función Pública) o a una oficina consular, i que empleni el formulari de sol·licitud i aporti els poders per acreditar la seva capacitat legal de representació, els quals, un cop digitalitzats, se li retornaran de seguida. CONSULTEU PRÈVIAMENT SI L’OFICINA QUE HEU ESCOLLIT JA ESTÀ HABILITADA PER DUR A TERME AQUEST TRÀMIT. Un cop presentada, l’estat de la sol·licitud serà «Pendiente» fins que els serveis jurídics del Tesoro la validin en un termini màxim de 9 dies laborables, moment en què l’estat passarà a ser «Sin Autorizar». representante legal deberá acudir a una de las oficinas de atención al ciudadano 060 (dependientes del Ministerio de Hacienda y Función Pública) o en una oficina consular, cumplimentar el formulario de solicitud y aportar los poderes para acreditar su capacidad legal de representación, los cuales, una vez digitalizados, le serán devueltos en el mismo momento. CONSULTE PREVIAMENTE SI LA OFICINA DE SU ELECCIÓN YA SE ENCUENTRA HABILITADA PARA REALIZAR DICHO TRÁMITE. Una vez presentada la solicitud quedará en estado “Pendiente” hasta que los servicios jurídicos del Tesoro la validen en un plazo máximo de 9 días laborables, momento en el cual pasará a estado “Sin Autorizar".

 1. Acceptació de l’apoderament al portal del REA. L’apoderat ha d’accedir al portal del REA amb el seu certificat electrònic de persona física (per exemple, el DNI electrònic o un altre certificat vàlid). Ha de seleccionar l’opció «Búsqueda Apoderado» i a la part inferior veurà els apoderaments que s’han atorgat a nom seu. Cal seleccionar l’apoderament que correspongui marcant la casella que hi ha al marge dret i prémer el botó «Aceptar» (per poder acceptar l’apoderament, cal que l’estat d’aquest sigui «Sin Autorizar»). Un cop finalitzat el procés d’acceptació de l’apoderament, l’estat d’aquest serà «Autorizado».

 

 1. Accedir als serveis telemàtics de Pagaments del Tesoro. L’apoderat ha d’accedir al web del Tesoro amb el seu certificat electrònic de persona física (per exemple, el DNI electrònic o un altre certificat vàlid). Ha de seleccionar l’opció «Pagos del Tesoro» i escollir el tràmit telemàtic que vulgui dur a terme («Alta / Baja de Cuentas», «Consulta de Cuentas» o «Consulta de Pagos»). Un cop escollit el tràmit telemàtic, apareixerà una pantalla perquè seleccioni el mètode d’accés, i ha de prémer l’opció «Mediante certificado electrónico accediendo como representante».

8. ¿Què és el Registro Electrónico de Apoderamientos (REA)?

El Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) permet que una persona física o una empresa atorguin a tercers (apoderats) capacitat per actuar en nom seu en determinats tràmits o actuacions per mitjans electrònics davant l’Administración General del Estado o els seus organismes públics vinculats o dependents.

Quan l’apoderament és d’una persona física a favor d’un tercer, independentment que aquest tercer sigui una persona física o una empresa, l’apoderament es pot registrar per Internet, sense cap altre requisit que disposar d’un certificat electrònic qualificat de signatura electrònica de persona física en vigor, accedint al portal del REA, o presencialment en una de les oficines d’atenció al ciutadà 060 (dependents del Ministerio de Hacienda y Función Pública) o en una oficina consular.

Quan és una empresa qui atorga l’apoderament, ho ha de fer per mitjà del seu representant legal, ja sigui de manera presencial o per Internet:

 • Si opteu per la via presencial, cal que presenteu els poders per acreditar la vostra capacitat legal de representació en una de les oficines d’atenció al ciutadà 060 (dependents del Ministerio de Hacienda y Función Pública) o en una oficina consular.
 • Si opteu per la via telemàtica, cal que accediu al portal del REA i disposeu d’un certificat electrònic de representant en vigor.

 

SI OPTEU PER LA VIA PRESENCIAL, CONSULTEU PRÈVIAMENT SI L’OFICINA QUE HEU ESCOLLIT JA ESTÀ HABILITADA PER DUR A TERME TRÀMITS D’APODERAMENTS.

US RECORDEM QUE, PERQUÈ L’APODERAMENT TINGUI VALIDESA, LA PERSONA APODERADA L’HA D’AUTORITZAR ACCEDINT AL PORTAL DEL REA IDENTIFICANT-SE AMB EL SEU CERTIFICAT ELECTRÒNIC.

La persona beneficiària d’un pagament del Tesoro pot designar un representant o apoderat registrat al portal del REA per fer tràmits telemàtics amb el Tesoro mitjançant aquesta figura.

Per obtenir informació addicional sobre com donar d’alta un representant o un apoderament en el Registro Electrónico de Apoderamientos, podeu consultar el portal del REA.

9. ¿Quina documentació he de presentar per donar d’alta un apoderament al REA i, d’aquesta manera, poder fer tràmits de manera telemàtica amb el Tesoro mitjançant un representant?

Quan és una persona física qui atorga l’apoderament a favor d’una altra persona física, tant per via telemàtica com presencial, no cal aportar cap document, tret del formulari de sol·licitud.

Quan és una empresa qui atorga l’apoderament per la via telemàtica, l’únic requisit és disposar d’un certificat electrònic de representant en vigor, accedint al portal del REA. No cal aportar cap document.

Quan és una empresa qui atorga l’apoderament per la via presencial, cal que ho faci el representant legal de l’empresa en alguna de les oficines d’atenció al ciutadà 060 (dependents del Ministerio de Hacienda y Función Pública) o en una oficina consular. Recomanem que consulteu prèviament si l’oficina que heu escollit està habilitada per dur a terme tràmits d’apoderaments.

A la dita oficina heu d’aportar els vostres poders com a representant. Aquests poders han d’habilitar el representant per actuar en nom de l’empresa per dur a terme els tràmits específics relacionats amb el Tesoro.

Sense excloure altres poders, es consideren suficients qualsevol dels poders següents:

 • Escriptura de constitució de l’empresa on consti el nomenament com a administrador únic.
 • Apoderament atorgat mitjançant document públic on es facin constar els tràmits específics autoritzats.

 

US RECORDEM QUE, PERQUÈ L’APODERAMENT TINGUI VALIDESA, LA PERSONA APODERADA L’HA D’AUTORITZAR ACCEDINT AL PORTAL DEL REA IDENTIFICANT-SE AMB EL SEU CERTIFICAT ELECTRÒNIC DE PERSONA FÍSICA.

10. ¿En un apoderament al REA, he de presentar el poder de representació original?

Si heu optat per la via presencial per dur a terme l’apoderament, heu de presentar l’original de l’escriptura de constitució de la societat on consten els administradors d’aquesta, o l’original de l’escriptura del poder de representació.

No obstant això, des de juny de 2014, els notaris poden emetre, a petició del poderdant, una escriptura de poder per actuar davant les Administracions Públiques, la consulta de la qual es pot fer per mitjà d’un Código Seguro de Verificación (CSV) associat a l’escriptura, sense que sigui necessari, en aquest cas, presentar-ne l’original

11. ¿En un apoderamiento en el REA debe ser el representante legal y el apoderado la misma persona o pueden ser personas distintas?

El representant legal es pot registrar a si mateix com a apoderat, però també pot registrar altres persones com a apoderades per dur a terme tràmits telemàtics amb el Tesoro sempre que els seus poders com a representant el facultin per delegar aquesta capacitat en terceres persones.

US RECORDEM QUE, PERQUÈ L’APODERAMENT TINGUI VALIDESA, LA PERSONA APODERADA L’HA D’ACCEPTAR ACCEDINT AL PORTAL DEL REA IDENTIFICANT-SE AMB EL SEU CERTIFICAT ELECTRÒNIC DE PERSONA FÍSICA

12. ¿Quins tipus de certificat electrònic puc utilitzar per fer els tràmits de manera telemàtica?

Per fer els tràmits telemàtics de Pagaments del Tesoro per mitjà del web del Tesoro, cal que disposeu d’algun dels certificats següents:

 • Certificat electrònic qualificat de persona física: la persona física ha de ser la persona interessada mateixa o un apoderat de la persona beneficiària del pagament (l’apoderament ha d’haver estat registrat prèviament al portal del REA).
 • Certificat electrònic de representant que permeti l’accés com a representant d’una empresa.

S’informa que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permet obtenir certificats electrònics de persona física de manera gratuïta que són vàlids per actuar davant les Administracions Públiques.

13. ¿Es pot utilitzar un certificat electrònic de representant?

Sí, es poden utilitzar certificats electrònics de representant per als serveis telemàtics de Pagaments del Tesoro

14. ¿Què és el codi IBAN?

L’IBAN és l’identificador internacional de comptes bancaris que substitueix el tradicional identificador únic a Espanya (Codi de Compte Client, conegut com a CCC).

A Espanya, l’IBAN està format per 24 caràcters amb l’estructura següent:

- Els dos primers caràcters identifiquen el país del compte. En el cas d’Espanya, seria ES.

- Els dos caràcters següents corresponen als dígits de control, calculats segons l’algoritme utilitzat per validar l’IBAN.

- Els vint caràcters restants corresponen al Codi de Compte Client (CCC) que ja s’utilitzava i identifiquen l’Entitat financera (4 dígits), l’Oficina del compte (4 dígits), els Dígits de control (2 dígits) i el Número de compte (10 dígits)

15. ¿Si ja he comunicat en algun moment un compte bancari al Fichero Central de Terceros, l’he de designar altra vegada?

No. Para recibir pagos del Tesoro no es necesario volver a designar una cuenta bancaria que ya designó en su momento. Los datos bancarios se conservan en el Fichero Central de Terceros hasta que usted los dé expresamente de baja.

16. ¿Quants comptes bancaris puc tenir donats d’alta en el Fichero Central de Terceros?

Les persones beneficiàries de pagaments del Tesoro poden designar un màxim de tres comptes bancaris on vulguin rebre pagaments del Tesoro, per a la qual cosa, per a cada un d’ells cal que indiquin el següent:

 • Si es fa la designació de manera telemàtica: un ordinal, que indica la preferència a l’hora de rebre els pagaments en el compte en qüestió (el número 001 representa la preferència màxima).

17. Si tinc diversos comptes bancaris donats d’alta en el Fichero Central de Terceros, en quin d’ells rebré els pagaments del Tesoro?

Per defecte, rebreu els pagaments del Tesoro en el compte bancari que consti en primer lloc en el Fichero Central de Terceros.


No obstant això, teniu l’opció d’indicar en el model de designació de compte bancari (marcant la casella que correspongui) que el compte que designeu passi a ocupar el primer lloc en el Fichero Central de Terceros, a fi de poder rebre els pagaments del Tesoro preferentment en aquest altre compte.

18. Si vull rebre un pagament en un compte concret dels que tinc donats d’alta en el Fichero Central de Terceros, a qui ho he d’indicar?

Per defecte, els pagaments del Tesoro s’efectuen en el compte bancari que ocupa el primer lloc en el Fichero Central de Terceros. Si us interessa rebre un pagament en un altre compte bancari que tingueu donat d’alta, cal que ho indiqueu al Ministerio que proposi el pagament (aquell amb el qual hàgiu subscrit el contracte o el que us hagi concedit la subvenció, la indemnització, la beca…).


Si aquest Ministerio ja hagués proposat el pagament a un altre compte bancari, però encara no l’hagués efectuat, la persona beneficiària del pagament ha d’adreçar un escrit al Servicio de Ordenación de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, en què indiqui el següent:

- el NIF del creditor,

- el número de la proposta de pagament afectada, i

- el compte bancari que correspongui.

Cal presentar aquest escrit:

Cal avançar l’escrit per correu electrònic, juntament amb el resguard o el justificant del registre, a l’adreça cambiocuenta@tesoro.mineco.es, perquè el canvi de compte corresponent es pugui fer abans que s’efectuï el pagament.


S’informa que aquesta adreça de correu electrònic únicament es pot utilitzar per demanar aquests canvis de compte. Per a informació sobre els pagaments, cal accedir al Sistema de consulta de pagaments.

19. ¿Cómo puedo conocer el orden de las cuentas bancarias que tengo dadas de alta en el Fichero Central de Terceros?

Usted podrá conocer el orden de las cuentas que tiene dadas de alta a través del Sistema de consulta de cuentas .

En el caso de que el beneficiario del pago sea persona física que no disponga de un certificado electrónico, tendrá la vía alternativa de solicitar una ficha de sus datos bancarios mediante correo electrónico a la dirección FTerceros@Tesoro.mineco.es  indicando su :

-  Nombre, apellidos y NIF.

 

20. ¿Cómo puedo modificar el orden de las cuentas que tengo dadas de alta en el Fichero Central de Terceros?

Puede modificar el orden de las cuentas que tiene dadas de alta en el Fichero Central de Terceros:

- Designación telemática, si es persona física utilizando su certificado electrónico y si se trata de una empresa a través de un representante con certificado de representante o de un apoderado dado de alta en el Registro Electrónico de Apoderamientos -REA- utilizando el certificado electrónico de dicho apoderado.

- En el caso de que el beneficiario del pago sea una persona física que no disponga de certificado electrónico tendrá la via alternativa de solicitar la modificación del orden de sus datos bancarios mediante correo electrónico a la dirección  FTerceros@Tesoro.mineco.es indicando su :

 • Nombre, apellidos y NIF.

Así mismo le recordamos que  en el propio modelo en papel de designación de cuenta bancaria (marcando la casilla correspondiente) tiene la opción de indicar que la cuenta designada pase a ocupar el primer lugar en el Fichero Central de Terceros recibiendo así los pagos del Tesoro preferentemente en dicha cuenta.

21. Em poden exigir una fitxa amb les meves dades bancàries des de qualsevol Ministerio?

No s’expediran certificats per acreditar l’alta de dades bancàries davant el Ministerio que faci la proposta de pagament a favor vostre (aquell amb el qual hàgiu subscrit el contracte o el que us hagi concedit la subvenció, la indemnització, la beca, etc.).

A més a més, en cap cas no se us pot impedir que participeu en convocatòries d’ajuts i subvencions, entre d’altres, pel fet que no esteu d’alta en el Fichero Central de Terceros ni per no acreditar aquesta circumstància davant el Ministerio que faci la proposta de pagament a favor vostre.

Només cal que doneu d’alta les vostres dades bancàries en el Fichero Central de Terceros quan esdevingueu la persona adjudicatària del contracte, l’ajuda, la beca, la subvenció, etc

22. ¿Cómo puedo dar de baja una cuenta bancaria registrada en el Fichero Central de Terceros?

Para dar de baja una cuenta bancaria deberá hacerlo hacerlo telemáticamente si es persona física utilizando su certificado electrónico, y si se trata de una empresa a través de un representante con su certificado de representante o de un apoderado dado de alta en el Registro Electrónico de Apoderamientos - REA- utilizando el certificado electrónico de dicho apoderado.

 - En el caso de tratarse de una persona física que no disponga de certificado electrónico, tendrá la vía alternativa de solicitar la baja de sus datos bancarios :

23. La meva empresa ha canviat de nom, però continua tenint el mateix NIF

Si la vostra empresa ha canviat de nom, però manté el NIF, cal que demaneu el canvi de denominació en el Fichero Central de Terceros enviant una còpia escanejada de la nova targeta d’identificació fiscal a l’adreça de correu electrònic següent: FTerceros@tesoro.mineco.es

24. Si la meva empresa es troba en concurs de creditors, qui ha de designar el compte bancari?

Quan una empresa es trobi en concurs de creditors, la designació de compte bancari s’ha de fer sempre mitjançant el model en paper.


Mentre l’empresa es trobi en concurs de creditors, és l’administrador concursal de l’empresa qui ha de designar el compte bancari per rebre pagaments del Tesoro, consignant les seves dades a la casella «Representante» i signant la instància. A més, cal que adjunti fotocòpies del seu nomenament com a administrador concursal.

Si l’administrador concursal cessa en la seva funció (encara que l’empresa continuï en concurs), el representant de l’empresa pot tornar a designar un compte bancari, adjuntant també del cessament del primer com a administrador concursal.

Les empreses constaran en «concurso de acreedores» fins que s’aporti la interlocutòria de conclusió del concurs

25. ¿Quins pagaments tinc pendents?

Per mitjà del Sistema de consulta de pagaments, podeu conèixer els pagaments rebuts, com també els que tingueu pendents de rebre la proposta dels quals hagi estat tramitada completament pel Ministerio que correspongui.

26. Necessito un certificat de pagament, com el puc obtenir?

Si voleu obtenir un certificat de pagament, cal que us poseu en contacte amb la Intervención Delegada, a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (RCIDTesoroContabilidad@IGAE.hacienda.gob.es) indiqueu el nom o la denominació social de la persona beneficiària del pagament, el NIF, l’import del pagament i la data, com també el domicili al qual desitgeu que us l’enviïn.