Logotipo del MEH

Menú Izquierda

Contenido

La Subdirecció General d'Informàtica i de Gestió

  • Reial decret 345/2012, de 10 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Economia i Competitivitat

  • que assumirà les funcions assenyalades en el paràgraf o) de l'apartat 1.

  • viñeta Funciones:

    o) El disseny i desenvolupament de les aplicacions informàtiques relacionades amb les funcions encomanades a la Secretaria General, i també les competències relatives a la gestió dels mitjans materials i pressupostaris que se li hagin assignat, sens perjudici de les funcions que corresponen a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat amb relació al sistema integrat d'informació comptable i, en tot cas, en coordinació amb la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Subsecretaria .
Menu Servicios

  • Contacta