Relació de documents-creació d'entitats de diner electrònic

Relació de documents que, per triplicat, hauran d'acompanyar les sol·licituds de creació d’entitats de diner electrònic. Caldrà presentar-los davant la Direcció General del Tresor i Política Financera: (1)

 1. Sol·licitud formal de creació de l'entitat de diner electrònic. Per facilitar la tramitació del procediment, es poden incloure, a més del domicili triat a l'efecte de les notificacions, les dades d'una persona de contacte (nom, telèfon i/o adreça electrònica).
 2. Acords socials (certificat del Consell d'Administració o de la Junta General d'Accionistes de l'entitat o del promotor) en què es reculli l'acord o la decisió de dur a terme el projecte de constitució de l'entitat de diner electrònic.
 3. Projecte d'estatuts socials, en els quals, entre altres coses, expressament ha de constar:
  1. La denominació social.
  2. L'objecte social, que inclogui les activitats pròpies d'aquest tipus d'entitats i, si escau, la prestació de serveis de pagament que es vulguin dur a terme.
  3. El domicili social, o la seu d'adreça efectiva, que ha d'estar situada en territori espanyol.
  4. El capital social, que no pot ser inferior a 350.000 euros.
 4. Certificació registral negativa de la denominació social proposada. En cas que l'autorització sigui sol·licitada per una societat ja existent n'hi haurà prou amb la certificació vigent de la seva inscripció registral.
 5. Programa d'activitats en què haurà de constar, de manera específica:
  1. El gènere de les operacions que es volen fer. (és a dir, a més de l'emissió de diner electrònic i, si escau, el tipus de servei de pagament que es pretengui prestar, els serveis auxiliars o estretament relacionats amb els que es pretenguin dur a terme, així com la resta d'activitats que, d'acord amb l'article 8 de la Llei 21/2011, de 26 de juliol, es vulguin fer, si escau).
  2. L'organització administrativa i comptable.
  3. Una descripció dels mètodes de gestió empresarial del sol·licitant i dels mecanismes de control intern, inclosos els procediments administratius, de gestió del risc i comptables, que demostri que aquests mètodes i mecanismes de control empresarial són proporcionats i adequats.
  4. Una descripció de l'organització estructural de la qual es proposi dotar el sol·licitant i que inclogui, si escau, una descripció de la utilització que es pretengui fer de sucursals, estructures de distribució i reemborsament de diner electrònic o agents, per a la prestació de serveis de pagament, de les disposicions en matèria de delegació de funcions, així com de la seva participació en un sistema de pagament nacional o internacional, sempre que procedeixi de conformitat amb el que estableix la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de pagaments i de liquidació de valors.
  5. Pla de negoci (dades provisionals estimades de la viabilitat econòmica, a 3 anys).
 6. Justificant d'haver constituït a la Caixa General de Dipòsits o en alguna de les seves sucursals, enquadrades a les delegacions d'Economia i Competitivitat, un dipòsit en efectiu o en deute públic equivalent al 20 per cent del capital social mínim exigit per a la creació de l'entitat, a disposició de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.           
  Si el dipòsit es constitueix en efectiu s'haurà de sol·licitar a la Caixa General de Dipòsits o a la sucursal on es constituirà, l'expedició del document de constitució (model 060) corresponent. Un cop que s'hagi obtingut el document esmentat, l'ingrés del seu import es farà en bancs, caixes d'estalvis o cooperatives de crèdit en els quals no cal tenir cap compte obert. A l'enllaç  http://www.tesoro.es/caja-general-de-depositos/impresos , hi trobareu un esborrany del model esmentat.
  Si el dipòsit es constitueix en deute públic, s'haurà de presentar a la Caixa General de Dipòsits o a la sucursal on es constituirà, el certificat corresponent de la seva immobilització, expedit per IBERCLEAR, a favor de la Caixa General de Dipòsits. L'import nominal del deute immobilitzat ha de ser igual o superior al 100 % de la quantia del dipòsit exigit i ha de tenir, en la data de la immobilització, un valor de realització igual o superior al 105 % de la quantia del dipòsit exigit. La Caixa es quedarà amb el certificat d'immobilització i lliurarà un resguard de constitució.
  Es recomana que el deute immobilitzat tingui un termini d'amortització superior a 6 mesos, des de la data d'immobilització ja que, un cop arribi la data d'amortització, si la garantia està vigent, IBERCLEAR abonarà el seu import a la Caixa, la qual constituirà un dipòsit en efectiu per l'import del deute immobilitzat, en substitució del de valors.
  La Caixa General de Dipòsits a Madrid està situada al passeig del Prado, 4 i les seves sucursals a la resta de províncies, a les delegacions d'Economia i Competitivitat, les adreces de les quals trobareu a l'enllaç:

http://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=91&origenUO=gobiernoEstado&volver=gobiernoEstado

 1. Una descripció de les mesures adoptades per protegir els fons rebuts a canvi del diner electrònic emès o, si escau, procedents de la prestació de serveis de pagament, d'acord amb el que preveu l'article 9 de la Llei 21/2011, de 26 de juliol.
 2. Manual de procediments i òrgans de control intern i de comunicació per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Per elaborar-lo, es pot recórrer a les recomanacions sobre les mesures de control intern de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme del Servei Executiu de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries a l'efecte de facilitar als subjectes obligats el compliment de les obligacions establertes en l'article 26 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril. Aquest document de recomanacions el podeu trobar a l'enllaç següent:

http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/recomendaciones_medidas.htm

 1. La identitat de les persones que tenen participacions significatives en l'entitat de diner electrònic, d'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 21/2011, de 26 de juliol, amb indicació de la quantia de la seva participació efectiva i proves de la seva idoneïtat. Tret de les entitats de crèdit subjectes a supervisió del Banco de España, els accionistes o socis que tinguin la consideració de persones jurídiques hauran d'aportar també els comptes anuals i l'informe de gestió dels dos últims anys, juntament amb els informes d'auditoria, si n'hi ha. A l'efecte de la definició de participació significativa, s'ha d'entendre per influència notable la possibilitat de nomenar o destituir algun membre del màxim òrgan de govern de l'entitat de diner electrònic.
  En aquest punt s'hauran d'incloure emplenats els qüestionaris d'honorabilitat de socis i accionistes amb participacions significatives en l'entitat, que es poden trobar a l'enllaç següent:enlace:

http://www.tesoro.es/sites/default/files/C%20H%20Socios%20y%20Accionistas18_Jun_2013.pdf

 1. La identitat dels administradors de l'entitat de diner electrònic i dels seus directors generals o assimilats, així com la justificació documental que serveixi per acreditar que concorre el requisit d'honorabilitat i que tenen l'experiència i els coneixements necessaris per emetre diner electrònic, inclosos els qüestionaris d'honorabilitat emplenats degudament, que es poden trobar a l'enllaç següent:

http://www.tesoro.es/sites/default/files/C%20H%20Buen%20Gobierno18_jun_2013.pdf

 1. Si escau, la identitat dels auditors responsables de l'auditoria de l'entitat de diner electrònic.
 2. Una descripció dels serveis, instruments o altres mitjans, inclòs el Reglament per a la defensa del client, dels quals es disposi per atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels clients.
 3. En el cas d'entitats que ja existeixen, els comptes anuals auditats de l'últim exercici i una memòria explicativa de les característiques i la situació de l'empresa.
 4. En tot cas, durant la instrucció del procediment, es podrà exigir als promotors totes les dades, els informes o els antecedents que es considerin oportuns per tal de verificar el compliment de les condicions i els requisits establerts en la normativa aplicable.
 5. L'entitat de diner electrònic comunicarà de manera immediata qualsevol canvi que afecti l'exactitud de la informació facilitada. En tot cas, durant la instrucció del procediment, es podrà exigir als promotors totes les dades, els informes o els antecedents que es considerin oportuns per tal de verificar el compliment de les condicions i els requisits establerts en la normativa aplicable.

-----------------------

(1) La regulació de les entitats de diner electrònic es troba principalment a la Llei 21/2011, de 26 de juliol, de diner electrònic, i al Reial decret 778/2012, de 4 de maig, de règim jurídic de les entitats de diner electrònic.