Modalitats

Des de 1990, data en què apareixen els fons d’inversió en valors del Tresor – Fondtesoro–, han existit dos tipus de Fondtesoro: els Fondtesoro FIM i els Fondtesoro FIAMM. Aquestes modalitats de Fondtesoro invertien gairebé exclusivament (el 90%) en els diferents valors emesos pel Tresor.

A partir de juny de 1999, es van crear tres modalitats noves de Fondtesoro: els Fondtesoro Renda FIM, Renda FIAMM i els Fondtesoro Plus FIM, en les quals es van ampliar les possibilitats d’inversió en valors diferents als Valors del Tresor, la qual cosa va permetre la inversió fins a un percentatge determinat de la seva cartera, en valors de renda variable i de renda fixa privada que gaudeixen d’una qualitat creditícia adequada.

A finals de 2006 s’han fet una sèrie de modificacions als Fondtesoro:

  • Es redueixen els cinc tipus de convenis a només tres: FONDTESORO llarg termini FI (que engloben els Fondtesoro FIM i Rendes FIM), FONDTESORO curt termini FI (antics Fondtesoro FIAMM i Renda FIAMM) i FONDTESORO PLUS FI, la qual cosa facilita la comprensió per part de l’inversor i com a conseqüència, és més transparent.
     
  • Es dóna més llibertat als gestors d’aquest tipus de fons respecte de la seva política d’inversió, a més d’una rebaixa de les comissions màximes a aplicar en línia amb les tendències de mercat.( Vegeu comissions).
     
  • Es permet als Fondtesoro crear compartiments de fons o l’admissió de diverses classes de participacions en el mateix fons.

A finals de 2008 s'han ampliat les possibilitats d'inversió dels Fondtesoro permetent-los invertir en els bons emesos pels “FTVPO” que comptin amb l'aval de l'ICO.

A finales de 2012, además de la inversión en los “FTVPO” se permite a los Fondtesoro invertir en las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos.

D'aquesta manera, actualment, els Fondtesoro es poden beneficiar d'una varietat més àmplia d'actius en què invertir el seu patrimoni, la qual cosa els permet diversificar la seva cartera i potenciar-ne la rendibilitat sense afectar cap de les seves característiques principals, és a dir, mantenint l’alt nivell de liquiditat i de seguretat.

El fons podrà actuar en mercats a termini o d'instruments financers derivats. Aquests últims podran ser utilitzats com a instruments de cobertura, com a mecanisme per a una gestió òptima de la cartera o encaminada a la consecució d'un objectiu concret de rendibilitat.

La diferència principal entre les diverses modalitats de fons és la política d’inversió que han de seguir:

  • 1.- "Fondtesoro a largo plazo, FI"
  • 2.- “Fondtesoro a corto plazo, FI”

El Folleto de los Fondtesoro a largo plazo o a corto plazo exige que el 70 por 100 del patrimonio del Fondo esté invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades: Bonos y Obligaciones del Estado, Letras del Tesoro, operaciones con pacto de recompra sobre Valores del Tesoro o en títulos emitidos por FTPymes avalados por el Estado y/o en bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO. Estos dos últimos hasta un máximo del 20% del patrimonio del fondo.

Asimismo, el Fondo podrá invertir un máximo del 30% de la exposición total delfondo en otros valores de renta fija, distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado y que cuenten con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario que cumplan ese requisito, todos ellos denominados en euros.

La inversió mínima inicial per entrar no pot superar els 300 €. El partícip pot liquidar la seva inversió (exigir el reembors de les participacions) en qualsevol moment; quan s’avisa la Societat Gestora, aquesta haurà de reemborsar l’import corresponent al partícip en un termini màxim de 72 hores.

El fons podrà actuar en mercats a termini o d'instruments financers derivats. Aquests últims podran ser utilitzats com a instruments de cobertura, com a mecanisme per a una gestió òptima de la cartera o encaminada a la consecució d'un objectiu concret de rendibilitat.

El que diferencia els Fondtesoro a llarg termini FI dels de curt termini FI és la durada objecte de la seva cartera. Així en els Fondtesoro a llarg termini FI serà superior a dotze mesos mentre que en els Fondtesoro a curt termini FI no pot superar els dotze mesos.

"Fondtesoro Plus, FI"

Debe invertir el 70 por 100 del patrimonio en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades: Bonos y Obligaciones del Estado, Letras del Tesoro, operaciones con pacto de recompra sobre Valores del Tesoro. Dentro de ese porcentaje también puede estar invertido en títulos emitidos por FTPymes avalados por el Estado y/o en bonos emitidos por los FTVPO que cuenten con el aval del ICO, y/o en emisiones del “FROB” y/o en emisiones del “FADE”y/o en Deuda emitida directamente por el ICO en euros y/o en créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio delfondo.

Asimismo, el Fondo podrá invertir un máximo del 30% de la exposición total delfondo en otros valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado negociados en un mercado regulado y que cuenten con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario que cumplan ese requisito, y en valores de renta variable negociados en un mercado regulado de la Unión Europea, todos ellos denominados en divisas de países de la Unión Europea.

El fons podrà actuar en mercats a termini o d'instruments financers derivats. Aquests últims podran ser utilitzats com a instruments de cobertura, com a mecanisme per a una gestió òptima de la cartera o encaminada a la consecució d'un objectiu concret de rendibilitat.

La inversió mínima exigida inicialment als partícips no serà superior a 300 €..