Depósitos

Comptes i Dipòsits Financers en Deute de l'Estat


Un altra forma d´invertir en Valors del Tesoro és mitjançant els "comptes i dipòsits financers" en Deute de l´Estat que comercialitzen les entitats financeres.

Mitjançant els comptes i dipòsits financers, les entitats capten fons i els inverteixen immediatament, per compte dels seus clients, en Valors del Tesoro. La pròpia entitat es compromet, de forma periòdica, a comprar i revendre immediatament als titulars del compte o del dipòsit financer els Valors del Tesoro afecte.

En arribar el venciment de l´operació, aquesta es renova de manera automàtica, excepte en el cas que l´inversor decideixi cancel·lar el contracte. De manera que, els "comptes i dipòsits financers" no són més que una sèrie de "repos" successius, recollits en un únic contracte.

En funció de quin sigui el termini dels successius "repos" contractats i, dependent de com s´assignin els Valors del Tesoro als inversors, els "comptes financer" en Deute de l´Estado poden ser de dos tipus:

  • Si el termini al qual es pacten les successives cessions temporals amb l´entitat és inferior als 15 dies o els Valors del Tesoro en què es basa el compte s´assignen als diferents inversors en règim de copropietat - cada titular d´un compte és propietari d´una part de la massa de valors adquirits pel Banc-, el producte rep la denominació de "compte financer".
     
  • Si el termini de las successives cessions és superior a 15 dies i els valors s´assignen individualment a cada titular, el producte rep la denominació de "dipòsit financer".

Per últim, les característiques d´aquests comptes - tipus de Valors del Tesoro en què inverteixen, crèdit mínim, disponibilitat dels fons, rendiment, etc.- varien d´una entitat a una altra, però sempre han de figurar en el contracte que el titular formalitzi amb l´entitat.