Normativa


Normativa reguladora


 Llei 24/1988 del 28 de juliol
Del mercat de valors. Modificada per la Llei 37/1998, del 16 de novembre.

 Reial Decret 505/1987, del 3 d'abril
Pel qual es disposa la creació d'un sistema d'anotacions a compte per al Deute de l'Estat. Modificat pel Reial Decret 1009/1991, del 21 de juny i pel Reial Decret 536/1997, del 14 d'abril.

 Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1987
Que desenvolupa el Reial Decret 505/1987, del 3 d'abril, i per la qual es deleguen determinades competències en el Director General del Tesoro i Política Financera. Modificada per les Ordres Ministerials de l'11 de juny de 1987, del 31 de juny de 1987, del 26 de maig de 1989 i del 31 d'octubre de 1991.

 Ressolució del 24 de juny de 1987, de la Direcció General del Tesoro i Política Financera
Mitjançant la qual es dóna compliment a allò disposat en els articles 8 i 15 de l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1987, sobre aplicació del sistema d'anotacions a compte per al Deute de l'Estat. Modificada per les Ressolucions de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, del 9 de juliol de 1987 i del 22 de març de 1994.

 Circular del Banco de España 16/1987, del 19 de maig
Sobre entitats de dipòsit i altres intermediaris financers. Modificada per les Circulars 5/1989 del 24 de febrer i 3/1990 del 28 de març.

 Circular del Banco de España 6/1991, del 13 de novembre
Sobre Entitats Gestores del Mercat de Deute Públic en Anotacions. Modificada per la Circular 6/1993, del 26 de març, per la Circular 7/1994, del 26 de setembre i per la Circular 3/1996, del 27 de febrer.

 Circular del Banco de España 8/1991, del 26 de novembre
Sobre operacions a termini amb tercers. Modificada per la Circular 6/1993, del 26 de març i per la Circular 7/1997, del 21 de novembre.

 Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de juny de 1997
Per la qual es regulen les operacions de segregació de principal i cupons dels valors de Deute de l'Estat i la seva reconstitució, i s'autoritza la Direcció General del Tesoro i Política Financera a formalitzar préstecs singulars amb institucions financeres.

 Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 19 de maig de 1995
Per la qual s'autoritza la formalització de línies de crèdit mobilitzables mitjançant emissions de Letras del Tesoro.

 Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 24 de novembre de 1998
Per la qual s'autoritza la realització per la Direcció General del Tesoro i Política Financera d'operacions d'intercanvi financer.

 Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 18 de març de 1999
Per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura de comptes de valors entre la Central d'Anotacions del Banco de España i els sistemes de compensació i liquidació de valors amb seu a la Unió Europea.

 Circular del Banco de España 7/1997, del 21 de novembre
Sobre operacions de segregació i reconstitució de valor de Deute de l'Estat, i modificació de la Circular 8/1991, del 26 de novembre, sobre operacions a termini amb tercers.

 Reial Decret 2813/1998, del 23 de desembre
Pel qual s'estableix el procediment de redenominació a euros del Deute de l'Estat registrat en la Central d'Anotacions.

 Ordre del 14 d'octubre de 1998
Per la qual s'eliminen els valors nominals unitaris del Deute de l'Estat anotat i les tinences de Deute de l'Estat anotat constituïts per valors del mateix codi valor esdevenen tinences de saldos nominals.

 Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 10 de febrer de 1999
Per la qual es regula la figura de Creador de Mercat de Deute públic del Regne d'Espanya.

 Ressolució de l'11 de febrer de 1999 de la Direcció General del Tesoro i Politica Financera
Per la qual es regula la figura del Creador de Mercat de Deute públic del Regne d'Espanya. Modificada per Ressolucions del 23 de juliol de 1999, del 10 d'abril de 2000, del 10 d'octubre de 2000 i del 31 de juliol de 2001, de la mateixa Direcció General.

 Ressolució del 4 de març de 1999, de la Direcció General del Tesoro i Política Financera
Per la qual es regula la figura d'Entitat Negociant de Deute públic del Regne d'Espanya. Modificada per Ressolucions del 10 d'abril de 2000 i del 10 d'octubre de 2000, de la mateixa Direcció General.