Comptesi Dipòsits

Una altra manera d'invertir en Valors del Tesoro és a través dels "comptes i dipòsits financers " en Deute de l'Estat que comercialitzen les entitats financeres.

 Mitjançant els comptes i dipòsits financers les entitats capten fons i els inverteixen immediatament, per compte dels seus clients, en Valor del Tesoro, comprometent-se la pròpia entitat, de manera periòdica, a comprar i a revendre immediatament als titulars del compte o del dipòsit financer els Valors del Tesoro afectes.

 Al venciment de l'operació, es renova automàticament, a menys que l'inversor decideixi cancel·lar el contracte. En conseqüència, els "comptes i dipòsits financers " no són més que una sèrie de repos successius, emparats sota un únic contracte.

 En funció de quin sigui el termini dels successius repos contractats i depenent de com s'assignin els Valors del Tesoro als inversors, els "comptes financers " en Deute de l'Estat poden ser de dos tipus:

  •  Si el plazo al que se pactan las sucesivas cesiones temporales con la entidad es inferior a 15 días o los Valores del Tesoro en que se basa la cuenta se asignan a los diferentes inversores en régimen de copropiedad - cada titular de una cuenta es propietario de una parte de la masa de valores adquiridos por el Banco-, el producto recibe la denominación de "cuenta financiera".
     
  • Si el plazo de las sucesivas cesiones es superior a 15 días y los valores se asignan individualmente a cada titular, el producto recibe la denominación de "depósito financiero".

Por último, las características de estas cuentas -tipo de Valores del Tesoro en que invierten, saldo mínimo, disponibilidad de los fondos, rendimiento, etc.- varían de una entidad a otra, pero siempre han de figurar en el contrato que el titular suscriba con la entidad.