Tributació d una inversió en Valors del Tesoro adquirits a través d un FondTesoro

Qualificació

Els beneficis obtinguts pel partícip deriven de l'augment de valor de les participacions des del moment en què aquestes es van adquirir. Fiscalment, aquests beneficis tenen la consideració de guany o pèrdua patrimonial i, per tant, mentre no es venguin les participacions, no s'han d'incloure en la declaració de l'impost sobre la renda. Si el preu de la participació (el seu valor liquidatiu) en el moment de la venda és superior al preu pagat en adquirir-la, la diferència es considera fiscalment com a guany patrimonial. En cas contrari, a l'efecte fiscal, hi haurà una pèrdua patrimonial, o quan coincideixin, es considerarà que no s'ha produït alteració patrimonial.


Tributació
La ganancia patrimonial tributará al tipo de gravamen del 19,5% hasta los 6.000 €, el tramo de la base liquidable entre 6.000 € y 50.000 € tributa al 21,5% y el tramo que excede de 50.000 € tributa al 23,5% en los ejercicio 2015. La part dels guanys patrimonials generada amb anterioritat al 20 de gener de 2006 i derivada de participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994 es reduirà un 14,28% per cada any de permanència que excedeixi de dos. A aquest efecte, el nombre d'anys de permanència serà el comprès entre la data d'adquisició de les participacions i el 31 de desembre de 1996, arrodonit per excés.


Retenció

Els guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o els reemborsaments de les participacions en Fondtesoro estan subjectes a retenció a compte de l'impost (19,5%).