Deute en Divises

Des de principis dels anys vuitanta, el Regne d'Espanya ha estat un participant actiu dels mercats de capitals internacionals, la qual cosa ha permès la diversificació de les fonts de finançament i distribució del risc. Com a resultat, actualment, el Tresor està considerat un emissor sobirà de prestigi i solvència, fet que és reconegut per les principals agències internacionals de qualificació creditícia.

Actualment, el finançament en divises té un paper complementari al finançament en euros. Un dels seus objectius prioritaris, a més de la possible obtenció d'estalvi en cost a través d'operacions d'arbitratge, és diversificar la base inversora internacional en bons del Regne d'Espanya. El pes del deute del Tesoro denominat en divises en el deute total en circulació se situa per sota de l'1 %.

L'exposició de la cartera de deute en divises a les variacions del tipus de canvi és pràcticament nul·la, atès el volum escàs d'aquestes emissions sobre la totalitat del deute en circulació i al fet que estan cobertes, en un alt percentatge, mitjançant swaps

La composició per monedes del deute en divises del Tesoro (abans de swaps) mostra una preeminència dels bons denominats en dòlars, seguits a distància, per iens i lliures esterlines. En el cas dels instruments, destaca el segment compost per instruments negociables: eurobons i Notes a mitjà termini, sent nul·la actualment la participació de préstecs. La exposición de la cartera de deuda en divisas a las variaciones del tipo de cambio es prácticamente nula, dado el escaso volumen de estas emisiones sobre la totalidad de la deuda en circulación y a que están cubiertas, en un alto porcentaje, mediante swaps..