Preguntas frecuentes

1. ¿Quina mena de garanties s’admeten a la Caja General de Depósitos?

Sense perjudici del que estableix la normativa concreta que exigeix la constitució d’una garantia particular, la Caja admet garanties constituïdes:

 • en efectiu
 • mitjançant aval (d’entitats de crèdit o societats de garantia recíproca)
 • mitjançant assegurança de caució (de companyies asseguradores autoritzades a operar en el ram de caució)
 • mitjançant valors (s’entén per valors exclusivament el deute públic) i fons d’inversió monetaris

En matèria de contractació pública, no s’admeten garanties en fons d’inversió monetaris.

2. ¿Quines són les garanties que han de constituirse en la Caixa General de Dipòsits?

Les garanties que es poden constituir a la Caja són totes aquelles la normativa de les quals indica que han de quedar a disposició dels òrgans de l’Administración General del Estado i els seus organismes públics dependents o vinculats (organismes autònoms o entitats públiques empresarials).

Només es poden constituir a la Caja garanties a disposició de les Administraciones Autonómica i Local quan hi hagi un conveni que ho permeti. Actualment, no hi ha cap conveni en vigor.

3. ¿On es presenten les garanties exigides per la normativa de contractes de les Administracions Públiques?

Totes les garanties definitives i les garanties provisionals constituïdes en efectiu s’han de presentar a la Caja General de Depósitos.

4.¿Hi ha cap model d’aval i d’assegurança de caució als quals sigui necessari ajustar-se?

Sí: 

Model d’aval

Model d’assegurança de caució

Us podeu descarregar els models des d’aquest enllaç.

5.¿Cuánto tiempo deben permanecer las garantías en la Caja General de Depósitos?

 La Caja custodiará las garantías hasta que la Administración que solicitó el depósito o la garantía expida la correspondiente orden de cancelación.

6. ¿Com es recuperen les garanties cancellades?

La devolució d'una garantia es produeix quan aquesta deixa de ser necessària per respondre del compliment de l'obligació per a la qual es va constituir. L'Administració que va sol·licitar el dipòsit o la garantia d'expedir una ordre de cancel·lació que remetrà a la Caixa. A partir d'aquest moment, la Caixa iniciarà els tràmits per retornar la garantia a l'interessat.

La devolució de les garanties en efectiu es porta a terme mitjançant transferència bancària el compte designat pel garantit.

Per avals i assegurances es recorda que no és necessari retirar el document de la Caixa atès que el justificant de cancel·lació de la garantia té ple poder alliberador.

Per retirar un certificat d'immobilització del deute, o si per qualsevol circumstància necessita retirar el document original de l'aval o assegurança de caució, la persona que vagi a retirar el document haurà de personar-se en la Caixa: a la seu central oa la sucursal on es va constituir la garantia en qüestió.

Aquesta persona haurà de presentar a la Caixa el poder notarial o autorització escrita, amb antefirma i segell de l'empresa, que li permeti retirar la garantia, amb indicació del seu nom, NIF i empresa a la qual representa (si escau).

Els avals, assegurances de caució i els certificats d'immobilització de deute i fons d'inversió es retiren a l'oficina de la Caixa en la qual s'haguessin dipositat.

7.¿Les garanties poden ser objecte d’embargament judicial o administratiu?

Pueden ser objeto de embargo judicial o administrativo los depósitos de libre disposición o las garantías en efectivo, una vez que han sido canceladas por la Administración que la solicitó.

8.¿Les garanties constituïdes a la Caja poden ser decomissades?

Sí, segons el procediment establert en el Reglament de la Caja General de Depósitos

9. ¿Com em dono d'alta per accedir al servei SECAD?

L'accés al servei SECAD no requereix d'alta prèvia excepte en el cas que es tracti d'una autoritat pública, en aquest cas haurà de seguir les instruccions facilitades en Cancel·lació i devolució de dipòsits i garanties.

Si vostè accedeix a representació d'un banc o entitat asseguradora, els únics requisits són:

 • Disposar d'un certificat electrònic en vigor, ja sigui aquest de persona física o de representant de persona jurídica
 • Disposar de poders validats davant la Caja General de Depósitos a Madrid *.
* Al llarg d'aquest any està previst unificar en una base de dades dels apoderaments validats en totes les Delegaciones de Economía y Hacienda en les respectives províncies, de manera que qualsevol apoderat els poders hagin estat validats en una Delegación de Economía y Hacienda per a poder presentar garanties davant la Caja General de Depósitos podrà accedir a l'aplicatiu SAQAD)

10. Sóc un apoderat d'un banc o entitat asseguradora amb poders validats davant la Caixa d'una altra província ¿Com puc accedir a SECAD per constituir una garantia?

Actualment el sistema SECAD, per restriccions tècniques, només pot consultar el registre d'apoderaments de la Caja General de Depósitos a Madrid, de manera que per utilitzar SECAD ha de presentar el poder notarial per a la seva validació a la Caja General de Depósitos a Madrid.

No obstant això, al llarg d'aquest any està previst unificar en una base de dades dels apoderaments validats en totes les Delegaciones de Economía i Hacienda en les respectives províncies, de manera que qualsevol apoderat els poders hagin estat validats en una Delegación de Economía i Hacienda per poder presentar garanties davant la Caja General de Depósitos podrà accedir a l'aplicatiu SECAD.

11. Com apoderat d'un banc o entitat asseguradora, ¿quins tipus de certificat electrònic puc utilitzar per accedir al servei SECAD?

Per accedir i realitzar tràmits telemàtics mitjançant el servei SECAD, ha de disposar d'algun dels següents certificats:

 • Certificat electrònic qualificat de persona física
 • Certificat electrònic de representant

Aquesta persona física haurà de ser un apoderat de l'entitat bancària o asseguradora els poders hagin estat validats davant la Caja General de Depósitos a Madrid. No obstant això, al llarg d'aquest any està previst unificar en una base de dades dels apoderaments validats en totes les Delegaciones de Economía i Hacienda en les respectives províncies, de manera que qualsevol apoderat els poders hagin estat validats en una Delegación de Economía i Hacienda per poder presentar garanties davant la Caja General de Depósitos podrà accedir a l'aplicatiu SECAD

S'informa que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permet obtenir certificats electrònics de persona física gratuïts vàlids per actuar davant les administracions públiques.

12. El banc o entitat asseguradora té garanties que es van constituir amb un altre NIF. ¿Com puc consultar l'estat d'aquestes garanties?

Si un banc o entitat asseguradora, per motiu d'una fusió empresarial o qualsevol altra circumstància, ha de poder accedir a consultar garanties constituïdes amb un altre NIF diferent al seu actual, haurà de remetre a constitucion-otrasgarantias@tesoro.mineco.es un escrit motivant el seu dret i capacitat per a consultar les garanties corresponents a l'esmentat NIF i adjuntant qualssevol documentació que permeti a la Caja General de Depósitos verificar la legitimitat d'aquesta sol·licitud i procedir a activar la consulta.

13. Sóc una empresa o persona física que ha constituït un dipòsit o garantia. ¿Com puc consultar l'estat de l'esmentat dipòsit o garantia?

L'aplicació SECAD permet a la persona física o empresa que ha constituït una garantia (aval, assegurança de caució o garantia en efectiu) o dipòsit, consultar l'estat de la mateixa així com descarregar-se els justificants associats de constitució o cancel·lació de la garantia o dipòsit .

Per poder accedir a aquesta consulta haurà d'utilitzar un certificat electrònic en vigor del següent tipus:

 • Persona física: certificat electrònic de persona física
 • Empresa: certificat electrònic de representant de persona jurídica

L'aplicació SECAD es basarà en el certificat electrònic utilitzat per identificar la persona que accedeix i permetre l'accés a la consulta d'aquelles garanties i dipòsits en què consti com alguna de les parts implicades.

S'informa que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permet obtenir certificats electrònics de persona física gratuïts vàlids per actuar davant les administracions públiques.

14. ¿Si tinc algun problema amb SECAD a on vaig?

S'han posat a disposició de l'usuari dos canals de consulta, un relacionat amb dubtes o problemes en relació al propi procediment de constitució / cancel·lació de garanties (ex .: dubtes respecte a l'estat de la garantia, o sobre la norma que habilita la constitució de la mateixa, etc.), i un altre relacionat estrictament amb dubtes o problemes tècnics de l'aplicació SECAD (ex .: no es pot accedir a l'aplicació, problemes amb la signatura electrònica, etc.)

Per poder solucionar amb la major agilitat i immediatesa la seva consulta o incidència, és important que utilitzeu el canal adequat:

 • Consultes i incidències amb el procediment de constitució / cancel·lació:

conscgp@tesoro.mineco.es

 • Consultes i incidències tècniques:

secad@tesoro.mineco.es

En el correu descrigui de la forma més detalladament possible el problema que li ha sorgit i adjunti captures de pantalla de la incidència per facilitar-nos la ràpida resolució de la mateixa.

15. ¿Cómo justifico ante una autoridad pública la constitución de una garantía o ante mi banco o aseguradora la cancelación de una garantía?

El sistema SECAD permite la consulta telemática, tanto a las autoridades públicas como a bancos y entidades aseguradoras, del estado de las garantías constituidas ante la Caja General de Depósitos. Al tener todas estas entidades la posibilidad de comprobar directamente la situación de garantía constituida y en vigor, o de garantía cancelada, ya no sería necesario presentar ningún certificado o documento justificativo (ya sea en formato electrónico o en papel).

No obstante, para cubrir cualquier eventualidad, SECAD genera tanto un justificante de constitución de garantía (en el momento de la constitución), como un justificante de cancelación de la misma (cuando se haya cancelado parcial o totalmente) en formato pdf y que constará de firma electrónica mediante CSV (Código Seguro de Verificación) que es posible descargar a través de SECAD. Dicho justificante tendrá la consideración de copia auténtica y tendrá plena validez frente a cualquier administración pública a la que sea presentado.

16. SECAD está inoperativo y no es posible su uso para constituir una garantía. ¿Qué puedo hacer?

SECAD es una aplicación con funcionamiento 24x7, por lo que cualquier incidencia que afecte a su funcionamiento se resolverá en un corto espacio de tiempo, no obstante, cuando la entidad bancaria o aseguradora se encuentre en una situación de urgencia a la hora de constituir una garantía, podrá acudir a cualquiera de las oficinas de la Caja para la constitución de la misma de forma presencial.