Cancellació i devolució de dipòsits i garanties

 

En el cas de les garanties, quan l’Administración consideri que s’ha complert l’obligació garantida, demanarà a la Caja la cancel·lació de la garantia i us lliurarà l’Ordre de cancel·lació de la garantia emplenada i signada degudament.

En el cas dels dipòsits, quan la persona beneficiària en demani la devolució, ha de lliurar a la Caja, de manera similar al cas anterior, l’Ordre de cancel·lació del dipòsit emplenada i signada degudament.

Mensaje únicamente para autoridades, no para particulares ni empresas:  A partir del 1 de abril de 2019 las órdenes de cancelación de garantías y depósitos constituidos en Madrid desde el 1 de enero de 2000 se tendrán que emitir de manera obligatoria a través del sistema informático SECAD (Para darse de alta en SECAD deberán enviar este formulario –pinchar aquí- al siguiente correo: altasecad@tesoro.mineco.es).

Per poder recuperar un dipòsit o una garantia:

  1. Quan es tracti d’un dipòsit o una garantia en efectiu:

Cal que designeu un compte bancari perquè el Tesoro us pugui fer la transferència de l’import del dipòsit o la garantia en efectiu. (Enllaç a Pagaments del Tesoro. Designació de compte bancari, explicació i model.)

  1. Qualsevol altre tipus de garantia: aval, assegurança de caució o valors.

La persona que retiri el document original de l’aval, el certificat de l’assegurança de caució o el certificat d’immobilització del deute s’ha de presentar personalment a la Caja, ja sigui a la seu central o a la sucursal on va constituir la garantia en qüestió.

Aquesta persona ha de presentar a la Caja el poder notarial o l’autorització escrita, amb antesignatura i segell de l’empresa, que li permeti retirar la garantia, i ha d’indicar el seu nom, el NIF i el nom de l’empresa que representa (si escau).