Bienvenido a la Caja General de Depósitos

La Caixa General de Dipòsits és un òrgan administratiu integrat a la Secretaría General del Tresor i Política Financera del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitividad, les funcions de la qual es descriuen a la Informació General. S'encarrega del control i la gestió dels dipòsits i garanties constituïdes davant l'Administració per respondre del compliment de les obligacions establertes per les normes en virtut de les quals es constitueixen aquests dipòsits i garanties.

En aquesta web s'ofereix informació de caràcter general sobre la Caixa General de Dipòsits, així com la possibilitat d'obtenir els impresos següents:

  • Esborranys de resguards de constitució de dipòsits o garanties.
  • Ordre de cancel·lació i sol·licitud de confiscació de dipòsit o garantia.
  • Models d'aval, certificat d'assegurança de caució i pignoració de participacions de fons d'inversió.Així mateix les persones físiques que posseeixin el certificat 2CA expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i facin la inscripció gratuïtament al sistema podran consultar els dipòsits i garanties, en vigor, constituïts a partir de l'01/01/2000.